Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Andreas Christian Gierlew (1827-11-03/1827-11-06)

Kjøbenhavn3/6 November 1827.

— — Dronningens Fødselsdag gik som seedvanlig af med et Bal, syv Kammerjunkere skabtes, og Børnene i de militære Friskoler sang og spiste, voilà tout. Det er bestemt, at Christiansborg — Kongens Værelse — skal være færdigt og meubleret til næste Fødselsdag, da Formælingen der skal finde Sted. Om Prinds Christian, der gjerne rører sig, reiser sin Søn imøde, voilà la question. Paa forrige Søe Academie arbeides der af alle Kræfter til Beboelse for det unge Par, som ere nye Udgifter, da Etiquetten ei tillod, at det unge Par beboede Christiansborg førend Kongen, som aldrig ønsker at drage derind.

Gamle Grev Chr. Reventlov gik heden, mæt af Dage, en retskaffen Patriot, om ei stor Statsmand, og hans Collega Grev Schimmelmann er derimod uforandret den samme og fylder nu den 4de næste Manned 80 Aar. Assessor Zeuthens Død i en Alder af 41 Aar og temmelig hastig, var overraskende; han var en duelig Mand og formuende, som De veed; 6 Pigebørn ere faderløse, Broderen reiser udenlands, man roser Moderen, en Bartholin. C. H. Donners Datter, som en snild Capt. Lieut. Zahrtmann i Søe Etaten har vidst at gifte, sinder man smuk her og med Rette; hun skal tillige være elskværdig og er den eneste Datter af sin meget rige Fader, som man gjerne kunde kalde Donner-Altona. Grev Moltke fra London er som sædvanlig allerede Maaneder her, og den værdige Baron Selby fra Haag nylig ankommen for at blive Vinteren over. V. d. Nath og Schubart ere residerende Ministre her, og jeg formoder, at hiim har Øiet paa Departementet, skjønt jeg haaber, at Gud giver H. M. Klogskab nok til ei at tage denne Slange i sin Barm. Det er en mauvais intrigant og en méchant ultra, hvis esprit er ei mindre s. 161 à travers que son corps, en sand Mephistopheles, giftig, selv nærer han sig kun af Gift. Peder Pedersen fra Amerika tilbringer endnu Vinteren her og smægter sor en Nøgle, arme godmodige Nar! Med hans uafhængige Formue kunde han med lidt mindre Forfængelighed lee ad hele Verdens Daarskab. Vi have faaet en amerikansk Chargé d’affaires og en Spansk Minister, som jeg endnu ei kjender, ligeledes en Neapol. Chargé d’aff., Prinds Pallagnolo.

— — Metternichs Giftermaal er une vraie folie i hver Henseende, synes det, selv om Bruden eier en Datter. — — Har De læst Walter Scotts engelske Tory Roman af Napoleons Levnet? Den er, hvad jeg ventede. Hvor ædel classisk staaer ei Mignets Revolutions Historie herimod, man troer stundom at læse Tacitus.

— — — Med Stemann synes man meget vel tilfreds i og udenfor Departementet, og han viser ved flere Leiligheder en rolig, værdig Fasthed, især kan de unge adekige Knøse ei ganske let blive indsmuglede i Promotions Stillinger i hans Departement, hvor han tillader sig at troe, at Alder og Duelighed som Candidat ogsaa have nogen Ret uden Fødsel. De flere Gange, jeg i Selskaber har hørt og talt Manoen, behager han mig meget; han har noget vist frimodigtjevnt, ligefrem naturligt tilligemed Liv og Kraft, som vinder Tillid og Agtelse, og han synes ganske at leve for sin Pligt, som det aldrig var Kaas ret alvorlig om at gjøre; skjønt jeg ingenlunde miskjender hans fortrinlige Hoved, Orden og en vis Godmodighed, troer jeg dog, at det blot Sandselige og den Allerhøieste Villie havde for stærk Magt over ham. — —

L. Daae, Breve fra Danske og Norske.

11