Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Holsten FRA: Mathias Friis von Irgens-Bergh (1818-07-03)

Dresdenden 3die Julii 1818.

— — — Med Hensyn til vort Fædreneland, da er jeg under 16de og 20de f. M. bleven underrettet om, at Kongen, Dronningen og begge deres Døtre ere afreiste til Hertugdømmerne. Dagen før Afreisen lod Kongen sig forelægge Udkastet til en Constitution for Holsteen, udarbeidet af en Commission, som nu befinder sig i Kjøbenhavn. Kongen lod Commissionen forsikre om Sit Bifald og indbød den til at udvide sit Arbeide til andre Details, betræffende den constitutionelle Act selv. Kongen forbeholdt sig nærmere at tage en Beslutning angaaende det forelagte s. 164 Udkast, og Commissionen kunde blive i Kjøbenhavn eller senere komme igjert, naar Kongen er tilbage. Regjeringens Hensigt er aabenbar at vinde Tid og see en Smule til, hvorledes man vil være sig ad i de andre tydske Stater, og om Constitutionernes Form vil komme paa Bane i Aachen ved Congressen denne Sommer. — —

11*

Med Sverrig komme vi ingen Vei. Den Russiske General Czernichef har været sendt til Stockholm for at tale vor Sag, men han har ikke sundet meget Gehør. Den svenske Rigsdag skulde skilles ad i de sidste Dage af forrige Maaned. Den har bevilget Alting; Regjeringen vil have at disponere over mere end 300,000 Rdl. aarlig for at fortsætte Götha-Canals Arbeidet, der paa Rigsdagen sandt megen Opposition i Begyndelsen. Kongen agtede at reise den 6te til Norge og vilde ankomme til Christiania den 15de, den 1ste August gaaer han til Throndhjem, hvor han lader sig krone den 11te eller 12te og reiser den 15de tilbage. — —