Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Ole Bang Winge (1823-02-18)

O. B. Winge til Jrgens-Bergh.
Kjøbenhavn 18 Febr. 1823.

Høistærede Ven!

— — — Det seer nu heelt curiøst ud i den politiske Verden; Gud give, at vi blot maae leve i Rolighed i denne Udkant; kunde Danmark erholde Neutralitet, da var det en herlig Sag, men dertil er vel neppe nogen Udsigt, dersom Krigen bliver almindelig i Europa. Det vigtigste politiske Barometer, Statspapirernes Pris, er salden stærkt i alle Lande, skjønt mindst hos os (vore Obligationer staae endnu i 76 %.), men et Uveir forestaaer vist overalt om føie Tid og i saa Henseende er det godt at have trukket Skuden paa Land itide. Har De nogen Leilighed til at anbringe Deres Fonds hos Dem, da træf dem ligesaa godt først som sidst ud af de danske Fonds, thi det er i al Fald bedre at have solgt et Aar for tidligt end en Time for seent.

Norges Gjeld til Danmark er nu berigtiget, og der hersker nok for Tiden en særdeles god Forstaaelse mellem begge Hoffer. De norske Obligationer af det sidste Laan staae nu i stor Anseelse, fordi de have beholdt deres Priis, medens alle andre Papirer ere faldne; har De ikke Lyst til at omsætte Deres Fonds i disse for gammelt Landsmandsskabs s. 171 Skyld? Det er i denne Henseende en ikke uvigtig Betragtning, at Norge og Sverrig neppe kunne tabe ved en Krig i Europa, og at dette saa at sige er Norges eneste Statsgjeld. Obligationerne lyde paa 60 % Rente og koste ca. 93½ %. — —

Deres hengivne
O. B. Winge. s. 172