Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Rathke FRA: Jens Schulz (1795-06-20)

Kjøbmand Jens Schul til Rathke.
Christiania den 20 Juni 1795.

— — — Her var Nat til Mandag løbet sammen nogle hundrede ordinaire Mænd, som bemægtigede sig et lidet Skib, hvorudi var indlad 100 Tønder Rug, Byg, Erter og Gryn, der tilhørte Kammerherre Bernt Anker. Det var destineret til hans Brugsfolk ved Mosse Jernverk, mens disse grove ordin. Folk troede, at det skulde gaae til Frankrig. Kammerherren maatte ud af sin Seng om Natten Kl. 2, gik ned til Skibet, forklarte dem Omstændigheden, og for at nyde Fred declarerte han, at han giver Kornet til de Fattige, som og er bleven deelt, men disse Mennesker omringede hans Huns med Trudsler baade paa Person og Huus, der blev føiet militair Bagt for hans Huus, der samlede sig næsten alle ved Sagene til, saa Gaderne og Bryggerne vare opfyldte med disse onde Mennesker. Han kastede Penge ud for at tilfredsstille dem, men forgjeves. Denne Uorden varede hele Mandag og til om Morgenen, da Enhver gik bort. Der blev 5 arresterede og bragte til Foestningen, man stormede til Fæstningen og vilde have de Arresterede ud. Porten blev lukt, og de blev siddende til Kl. 11 om Mandags Aften. Siden tog Allarmen af. Det ridende Artillerie var fordeelt i mange Tropper og ligesaa Gevorbne, som red og gik den hele Nat. Der kan skrives en Historie om dette, men jeg har ikke Tid at strive mere derom. — —

Jens Schuls.

L. Daae, Breve fra Danske og Norfle.

12