Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Rathke FRA: Jens Wilken Hornemann (1796-01-01?/1796-03-31?)

I. V. Hornemann til Rathke.
[Udateret, men aabenbart fra Begyndelsen af 1796].

Jeg har endnu aldrig skrevet til Bergen, aldrig skrevet til Dem; jeg fattes ikke Materie til Breve, og De formodentlig ikke Lyst til at modtage dem. Naturhistorien er vores commune bonum og maaskee og desværre vores commune naufragium, hvad er derfor rimeligere, end at jeg idag bebyrder den Norske Post med disse Linier. Jeg har selv prøvet en Gang at være 60 Mile fra mine Venner, jeg veed derfor, hvormeget en Bagatel kan glæde ved slige Leiligheder, og jeg er og derfor vis paa, at mit Brev, skulde det end tabe sin Sag for Kritikkens Domstol, dog vil være velkomment for Deres. Det, som De formodentlig s. 180 helst ønsker Underretning om, er nok Deres Venner. Jeg vil begynde fra Vahl; han lever som sædvanlig for sin Videnskab, er god Demokrat, som sædvanlig, og har iaar gjort en Reise til Holsteen paa Flora Danikas Vegne. Paa denne Tour besøgte han den bekjendte Rector Lichtenstein i Hamborg, som er bekjendt af sine Tillæg til Smellies Philosophie der Naturgeschichte, af Beskrivelsen af den bekjendte Fuglesamling i Hamborg, men meest ved sine Opdagelser om Zoophyterne, som han lod Vahl see. De øvrige Medlemmer af Naturhist. Selskabet synes at være temmelig søvnige, idetmindste hvad Selskabet angaaer, Abildgaard er kjed af Klimalet, Lund indskrænker sig til Insekter, Rothe er død, Fabritius hører man intet til, og Spengler faaer sagtens en Galdefeber af Ærgrelse over Polis Skrift over Conchylierne i det adriatiske Hav. Rafns Flora blev lidt sinket ved Ildebranden, (som og fortærede et Hefte af Selskabets Skrifter), den første Deel deraf udkommer til Paaske. En vis I. V. Hornemann har og nylig udgivet en Subscriptionsplan paa en Botanik for Landmænd, Viborg har mistet sin Kone og arbeider nu paa at faae en nye samt paa en Afhandling om Snive, Secretair Eccard har opreist sig et Minde, aere perennius, i en naturhistorisk Lærebog, som er et værdigt Pendant til Justitsraad Hammers fortløbende Flora. De vilde forundre Dem, naar De hørte, hvor meget Vaas, Nonsens og virkelig Sprogfeil og Smagløshed der er sammendynget i dette Værk. Samme Secretair har og givet os en naturhistorisk Nyeaarsgave i samme Smag. Mynster er fremdeles Redacteur for det physiske Biblioth., men har nu i nogen Tid formedelst Examens Læsniug intet bestilt derved, hvorfor Rafn har paataget sig Hans Partes. Skovsboe reiser til Foraaret, som man siger, til Spanien, Rafn til Norge, og Viborg til Polen for at kjøbe Heste, Saxtorf og Frankenau ere i Goettingen, den første skriver tidt hertil og har iblandt andet bedet mig fra Hofman at forskaffe ham norske Cryptogamister.

12*

s. 181 — — Lev vel, og viis mig snart ved et Svar, om dette har interesseret Dem. Mynster og Rafn hilse.

I. V. Hornemann.