Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Rathke FRA: Heinrich Matthias Wilhelm Klingberg (1797-01-28)

H. C. Klingberg til Rathke.
Kbhavn 28 Januar 1797.

— — Du vil vel vide noget om dit gamle Kjøbenhavn. Den fæle Demoeratismus reiser Hovedet her mere s. 185 og mere og vil endog give sin Stemme med i det høivise Raads høivise Beslutninger. De har i denne Tid, da Brændet her er saa ugudeligt dyrt, at det koster 13 Rdl. Favnen i raa Materie, solgt det ud en detail til de Fattige for en Middelpriis af 6 Dl. 2 Mk., nu havde de kun 500 Favne tilbage, og disse faldt de paa at sætte til Auction, da der siden Intet skulde være at faae mere. Dagen kom, Raadmændene tog Sæde, men knap begynder de deres Arbeide, førend en blandet Hob af alle Stænder springer op paa Bordene, omgiver Raadsherrerne og skriger: Ingen Auetion, Ingen Auction. Her vare gode Raad oyre, patres conscripti skreg lige saa høit, som de Andre: Plads, Børnlille, Plads, I trykker jo vor Mave reent itu, au vor Mave, vor Mave. Endelig retirerede de sig ind i et andet Værelse, hvor de fra Vinduet af communicerede den Høitærede Pøbel, at Auetionen var udsat.

Bispen skal være kjed af sit Overhyrdedom og have søgt et stort Præstekald her i Sjelland, men som Kronprindsen skal have afslaaet. Her bliver nu oprettet et scandinavisk Selskab, hvortil Herholdt er bleven inviteret som Medlem, det bestaaer af 24 Medlemmer, hvoriblandt Abrahamson, begge Abildgaarderne, Baggesen, Gamborg, Hauch, Wiborg, Suhm og flere; de agte at gjøre begge Naboe Nationerne bekjendtere med hinandens Literatur ved et af dem udgivende Quartalskrift. Høst er bleven deres Secretan og har, incredibile dictu, faaet 500 Rd. aartig Gage. I Anledning af Herbergs Recension af Haas's Kobbere har nu den unge Baden taget den sidstes Partie, men jeg tænker, Heiberg ikke vil blive ham Svar skyldig. Vale.