Danmarks Breve

BREV TIL: Heinrich Matthias Wilhelm Klingberg FRA: Louise Elisabeth Klingberg (1807-11-07)

Fru Louise Klingberg til sin Broder Byskriver Klingberg i Bergen.
Kbhvn. 7 November 1807.

— — Vi ere vel komne lidt meer i Rolighed, men vi lever dog ikke godt endnu. Alting gik saa heldigt for de Engelske, som de kunde ønske det. De fik vores Flaade, plyndrede Holmene og fik det deiligste Vind og Veir til at gaae hjem med deres Rov. Alle vore Ønsker om Storm og Uveir vare forgjeves. Jeg troer, vi havde med Fornøielse taalt, hvad Skade et Uveir havde kunnet foraarsage os, naar vi kunde have havt den Glæde at høre, den engelske Flaade var forgaaet med Top og Tavl. Saa hevngjerrige ere de fromme Kjøbenhavnere blevet. Og var det endda nu forbi, inert nu gjør de os alt den Fortræd, de kan. De tager bort vore Skibe, som skulde bringe os Stakler Proviant, saa jeg er bange, vi kommer tilsidst til at spise hverandre. Kunde man leve af Politik, havde det ingen Nød, thi her politiserer alle Mennesker. Endogsaa Børnene giver deres Stemme i Lauget med. Man kan som oftest ikke bare sig for at tænke paa den politiske Kandestøber. Jeg er blevet ret en politisk Stokfisk i denne Tid og tilbringer halve Dage med at læse Aviser.

— — Du kan ikke gjøre Dig Forestilling om, hvorledes der seer ud. Jeg troer ingen Steder er blevne saa medtagne som Blegdamsveien, Østerbro og deromkring.

s. 190 Tuleins deilige Sted har de brugt nederste Etage til en Heste Stald, Classens Sted er afbrændt, og Haugen meget omhugget, paa hele Farimagsveien seer man hverken Huus eller Træ.