Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Rathke FRA: Heinrich Matthias Wilhelm Klingberg (1808-12-17)

Byskriver H. C. Klingberg til Rathke.
Bergen d. 17. December 1808.

— — Madame Bohn har fortalt mig, at Du muligens kom til at reise til Throndhsem, er det saa, saa læg Veien her igjennem Bergen. Det vilde blive en Glæde for mig at see Dig endnu engang og høre fra Vennerne i Kjøbenhavn. Fiskebyen bør Du ikke springe forbi. Bergen har mistet den store Hans Krohn, Podagra slog op, og da var det snart forbi med ham. Jeg har ikke hørt hans Tab meget beklage. Hans Ligbegjængelse var efter hans Ønske saa pompens, som mueligt, knapt har dens Mage været seet her. Bergens Bravour mod Fienden kjender Du, det vakte ikke liden Uroe, da den tomme Patroul Baad om Natten kom drivende blodig ind mod Fæstningen, og Allarmtrommen begyndte at gaae, men des gladere var s. 198 man og om Aftenen, da man havde faaet Fienden fulgt til Dørs. Bergen har nok eengang været i Urolighed i den samme Anledning, da Baandet nemlig blev paahængt Kammerjunker Bjelke, Bergens Militaire og Kanonbaadenes Mandskab stod med flyvende Faner og klingende Spil en quarrée paa Engen, Kammerjunkeren og Officerer i Midten og udenomkring alle de Bergensere, som kunde krybe eller gaae. I Generalens Sygdomsforfald blev Ordenen ham paahængt af en Oberst ved en Tale, og nu raabtes 3 Gange efter hinanden: Længe leve Kong Frederik den Siette, Hurra.