Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Rathke FRA: Peder Strøm (1813-09-26)

P. Strøm til Rathke.
Kongsberg d. 26. Septbr. 1813.

For nogle Dage siden kom jeg tilbage fra min Reise, og saaledes som jeg skylder Dem den første Funke, hvorved Lysten til dette Studium blev vakt, tillader De, at jeg i et lidet Omrids underretter Dem om Reisens Udfald.

De første Puncter, hvorefter jeg havde bestemt min Reise, var: Slidre i Valders, Aardal, Dovre, Foldalen, Røraas, Egnen om Fæmundsiøn. Jeg tog op igjennem Numedal for at besee de deels forladte, deels ubearbeidede Kobberanviisninger. Paa Veien til Hallingdal gik ved et Uheld mit Barometer itu; jeg blev derved nødt til at forandre min Vei, tog over Fjeldet til Hedal, derfra til Land, besøgte Provst Pihl, gjennem Østerdalen til Fæmundens sydlige Ende, besteg Sulen og søgte nogenlunde at bestemme Transitformationens Grændser og Høide i dette Strøg tilligemed Skovenes Tilstand i dette Parti af Røraas's Circumference. Jeg venter de corresponderende Observationer fra Provsten Pihl for at beregne Høiderne.

Røraas staaer paa samme Punct som Kongsberg under Hiort, og (imellem os) Frue Brünnich mangler blot, for at Røraas inden faae Aar er, hvad Kongsberg nu er; Tømmen var falden den forrige Directeur af Haanden, mange Poster ere besatte med aldeles ukyndige Betjente, Selvraadighed og Følgen deraf, Uvirksomhed og Egennytte har sneget sig ind neden fra. Arbeidernes og Betjenternes Antal er istedetfor at formindskes i den senere Tid forøget. Hiort (Directeur før Knoph) begyndte alt at forcere Værket over dets Tilgang paa Skov. Gruberne see ingenlunde haabefulde ud, Storvartsgrubes Leie har man i lang Tid forfeilet og arbeidet over dets egentlige Strøg. Vcrket maa nødvendigviis endnu mere adspredes, der maa anlægges en Hytte nedenfor den sydlige Ende af Fæmunden, hvorhen det meste af de nu værende Fæmundshytter og Røraashytters s. 205 Forsmeltning maae henlægges. Efter de mangfoldige Data, som føre til den Sats, at i en længere Tid Vegetations Linien har været i Synkende, giver det et svagt Haab om Reproduction af Skov for de Egne om Røraas, hvor den fordum har været.

Hvad Commissionen har udrettet eller agter at udrette er mig ubekjendt; der herskede en fornem Tilbageholdenhed. Efter dens Anlæg, da dens især Skovundersøgelser blot ere indledede iaar, om den ogsaa havde fundet det store Arcanum, maa Hjelpen komme seent, og Værket trænger til en hurtig Hjælp; der er allerede forbrugt til Juli Md. mellem 4 og 500,000 Rd. uden Udbytte. Heste-Etaten sik sine Lønninger og pro pers. 2 à 3 Mk. Meel ugentlig uden at arbeide enten i Gruberne eller Hytterne. Den Tone, som herskede mellem Familierne, var ligesaa ulivlig og mørk, som Stedet, som Værkets nuværende Forfatning. Jeg forlod Røraas med Bekymring, dets Udsigt er mig ingenlunde smigrende.

Paa Tørset fandt jeg det chromsure Jern, hvis egentlige Leiested Esmark saa omhyggelig har skjult, besteg Tronfjeldet, besaae Blyants-, Gryde-, Møllesteensbruddene, som ligge i forskjellige Retninger fra Foldalen. Dette Værk har ogsaa i sidste Aar været ude af Drift, istedetfor Kobber- bør det blive et Svovel-Vitriolværk. Grydesteenbruddene, især naar de bleve en Almuesindustrie, kunde afgive en fordeelagtig Næringsgreen. — Over Jerkin — paa det høieste af Sneehætten — til Dovre, derfra til Vaage — over Sognefjeldet. Jeg bestemte en af Høiderne, men Horungerne, som jeg nu angrer meget paa, at jeg ikke forsøgte at maale, deres Høide er større, torde maaskee endog overgaae Sneehættens Høide. Til Lyster—Aardal. Naar man ikke vil sætte Snoren paa Jeget, naar man ikke er nødt til at søge de Forslag, som man sinder, at de, der intet kjende til Sagen, ere meest tilbøielige til at antage — for at prale med gjorte Opdagelser, finder jeg det ubegribeligt, hvorledes Grev Vargas s. 206 kunde falde paa at anbefale det, hvis det ikke blot er Ironie. — —. I Hovedforholdene stemme disse Anviisninger overeens med de nummedalske, høist lokkende for Mineralogen, intet lønnende for Bergmanden. Leerdalsøre— Filefjeld — naaet den største Høide — Slidre—Hallingdal—Modum—Kongsberg. — —

Kongsberg den 26de Septbr. 1813.

Deres forbundne
P. Strøm.