Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Rathke FRA: Peter Harboe Frimann (1814-02-01)

P. H. Frimann til Rathke.
Kjøbenhavn den 1ste Febr. 1814.

Med Cabinets Coureer, Lieutenant Glass, som idag afgaaer til Christiania, har jeg den Ære at tilskrive Dem disse Linier, deels for at fornye mig i Deres gode Erindring og at sige Dem, hvormeget jeg har savnet Deres venskabelige og interessante Selskab siden Deres Bortreise s. 210 herfra, deels for at bede Dem at have den Godhed at lade aflevere indlagte Brev til min Broder i Tronhiem paa Posthuset. ——

L. Daae, Breve fra Danske og Norske.

14

Tractaten med Sverrige er da underskrevet og med den Norges Cession til Sverrige. Denne Begivenhed har De vel for længe siden ahnet. Nu have vi da Vished derom. Hvad man i Norge vil føle ved denne Cession, det veed jeg vel, naar jeg skal dømme efter mig selv. Men hvorvidt Norge derved vil blive mere eller mindre lykkeligt, dette vil Tiden lære. Til Godtgjørelse for Norge har Danmark faaet Sv. Pommern og Rygen; Meer skal være givet Løfte om, men, hvori dette Mere bestaaer, veed jeg ikke, ligesaalidt som om det nogensinde kommer. Island, Færøerne og Grønland (dette herlige Land) ere ikke indbegrebne under Norge. Med Engelland er ogsaa en Fredstractat sluttet, men dens Indhold kjender jeg ikke, dog veed jeg, at vi faae de vestindiske Øer tilbage.

Endnu er Kongen paa hiin Side Beltet, hvorover han i lang Tid ikke har kunnet komme formedelst Driviis, dog ventes han i Morgen.

Hvordan det ganer de Franske, veed jeg ikke, da man i lang Tid har været uden al Tidende saavel fra Frankrig som Tydskland. Man vil ellers vide, at Keiser Napoleon har bestemt sig til store Opofrelser.

Jeg beder at hilse Hr. Secretaire Arbin og Hr. Etats Rand Treschow med Familie. Etats Randen og samtlige Professorer deroppe kan jeg iøvrigt have den Ære at melde, at Hs. Svenske Majestæt i Tractaten tilsiger det Norske Universitet sin Beskyttelse.

Modtag med Godhed disse i Hast skrevne faa Ord fra mig. Maaskee er det Indiscretion at vente ved samme Leilighed et par fra Dem.

Jeg har den Ære at være med fuldkommen Høiagtelse

Deres ærbødigste Tjener
P. H. Friman.