Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Rathke FRA: Joachim Frederik Schouw (1814-03-28)

I. F. Schouw til Rathke.
Kjøbenhavn den 28de Marts 1814.

Gode Hr. Professor!

De veed, hvormeget jeg holder af Norge, og hvormeget dette Lands Vel interesserer mig. De vil da let indsee, at jeg med Varme har deeltaget i nærværende mærkelige Katastrophe, vel sørgelig fra een Side, men dog forsaavidt glædelig, at den synes at aabne Udsigt til en Periode, hvori Norge vil, skjøndt maaskee først efter en haard Kamp mod Ulykken, blive det lykkeligste Land i Europa: nærmere synes den Tidspunct at være kommen, da det skal nyde de Goder, det har savnet, og som De i Samtaler med mig saa ofte har ønsket maatte vorde det tildeel. Men De vil da ikke heller undre Dem over min nærværende Beslutning. I Norge troer jeg, man nu behøver Mennesker, der kjende noget til collegiale Beskæftigelser, her, hvor nu mange Indskrænkninger forestaae, er den sletteste Udsigt til Befordring. Jeg anseer det altsaa for min Pligt at forlade det Sted, hvor jeg er overcomplet, og søge at blive ansat der, hvor jeg kan, efter Evne, virke. I 2½ Aar har jeg arbeidet i det geistlige Departement i Cancelliet, og de norske Sager have fornemmelig været mine Forretninger. Jeg troer altsaa at kunne gavne ved at ansættes i et Contoir for Geistligheden eller i en anden collegial Carriere. ——

s. 214 Under disse Omstændigheder vidste jeg ingen, jeg bedre kunde henvende mig til, end Dem, gode Hr. Professor, der stedse saa venskabeligen deeltog i min Skjebne. Jeg haaber derfor, De ikke fortryder paa, at jeg anmoder Dem om paa det bedste at besørge medfølgende Ansøgning til Norges Regent. Jeg har deri paaberaabt mig en Attest fra Dem, haabende, at De med sædvanlig Godhed vil vedlægge en saadan. Ansøgningen er ikke ledsaget med Attest fra Cancelliet in corpore, men da min Departementschef, Etatsraad Lassen og vor berømte Lovkyndige, Etatsraad Ørsted, der begge ere Collegiets Medlemmer, have givet mig Anbefalinger, formoder jeg, man vil indsee, at det er Conjuncturerne, der have afholdt mig fra at søge Collegiets Anbefaling. Jeg har hørt tale om, at man agter at ansætte Flor som Professor i Cameralvidenskaben; hvis saa er, bortfalder naturligviis min gamle Plan. ——

Deres forbundne
Schouw.