Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Rathke FRA: Joachim Frederik Schouw (1814-04-05)

I. F. Schouw til Rathke.
Khvn. d. 5. April 1814.

Kjære Hr. Professor!

Den venskabelige Deeltagelse, De stedse har viist mig, haaber jeg vil undskylde, at jeg ved mit Brev af 27de Marts har anmodet Dem om at overlevere Regenten en Ansøgning fra mig om Ansættelse ved de norske Regjeringsautoriteter. Min Interesse for Norge, der nu mere end nogensinde maae forøges, da dette Land straaler i et saa herligt Lys, medens mit arme Fødeland stedse synker dybere — min virkelige Uvillie til under disse Conjuncturer at være Embedsmand i Danmark — mit Haab om i Norge at kunde saae en større Virkekreds — har bevæget mig til det Skridt. Jeg formoder, at man i Norge vil fattes unge Mennesker, der ere øvede i collegiale Beskjæftigelser, og da s. 215 der fra Cancelliet ikkun reise 2 (maaskee kun een) Nordmand op, — da ingen af disfe har næret ansat ved gejstlige Sager, jeg derimod stedse har været sysselsat med disse, og i Særdeleshed med de norske, har jeg troet at kunne nære Haab om Ansættelse. Da jeg nu af Regjeringsraadets Instruction erfarer, at Geistligheden og Oplysningsvæsenet staae under en egen, fra hiint Raad uafhængig Committee, og da jeg har hørt, at Etatsraad Treschow og Biskop Bech ere Medlemmer heraf, er det mit Ønske herved at faae Ansættelse; vel er den kun provisorisk, men dette vil ikke afholde mig, da Forretningerne i al Fald under hvilkensomhelst Form vilde udkræve Arbeidere. Imidlertid vilde anden passende Ansættelse, der ei overskred mine Evner, ogsaa være mig velkommen. Skulde jeg opnaae mit Ønske, kunde jeg maaskee ogsaa gjøre nogen Nytte ved Universitetet; som en nogenlunde øvet Manuducteur kunde jeg maaskee raade Bod paa den Mangel af academiske juridiske Lærere, som jeg formoder der vil finde Sted for Øieblikket.

Af Frygt for, at min Ansøgning maaskee ei kunde være Dem ihændekommet, har jeg tilstillet Flor et Duplicat, som han vil bringe Dem. Tør jeg bede Dem, gode Hr. Professor, saasnart mueligt underrette mig om, hvad Haab jeg kan gjøre mig. Deres Sager staae i god Behold.

Deres taknemmelige
Schouw.