Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Rathke FRA: Ebbe Carsten Hornemann Rosenvinge (1814-06-22)

E. C Rosenvinge til Rathke.
Grilstad *) den 22. Juni 1814.

— I denne Tid haves intet Troeværdigt i Pennen med Posterne, da en stor Deel af Folkeclassen udgiver Fabler for sine Intriger i mange Henseender; siden den engelske Minister satte Foden i dette Land, saa er alleting bestemt, og vi maae blive svecus. Jeg vedbliver at være s. 216 orthodox, og følgelig kan ikke denne Strøm følges, ikke engang, om jeg var af den handlende Classe, som dog tuder i en à part Tone, men de vide ikke, hvad de gjøre.

—— Vil ikke Majestæten snart holde Embedsmanden i en sømmelig Ave ved at straffe Tyvene, saa er Landmandens Vindskibelighed og Møie uden Nytte, og naar de mørke Nætter indtræffer, saa er intet sikkert paa Marken. Indbrud og Tyverie er saa almindeligt i vore Egne og hos enhver Mand, at der daglig høres saadant. Bliver Tyven taget, saa gjøres der intet ved ham, men er han af de Farlige for Staten, saa løber han bort af Arresten. Grev Trampe bifalder alt saadant, og naar nogen forfølger Tyven, saa bliver han dennes Uven. Ved en overordentlig Cabale blev Trampe og Weibye Lykønsknings Mændene, thi ingen af disse vare skikkede eller agtede til en saa betydelig Post. ——

Ebbe Carsten Rosenvinge.