Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Rathke FRA: Engelbreth Boye (1814-10-28)

E. Boye til Rathke.
Trondhjem d. 28. Octbr. 1814.

—— Det er tungt, at jeg ikke kan understøtte min Søn, medens han studerer til sine Examiner. Den uretfærdige Direction, der ranede min Embedsgaard fra mig, har sat s. 220 mig i den Forfatning, foruden at jeg stedse har været tilsidesat af Lykken og tjent for en utilstrækkelig Løn.

At Nutidens Statsphilosopher ere Vendekaaber, er ogsaa min sørgelige Erfaring. Trondhjems Deputerede ved Stortinget skreve til os i forrige Uge, at man skulde saae at høre, at der sadde Nordmænd paa Bænkene i Stortinget!!! Fuimus Troes! Igaar kom Bud fra vort Armeekorps, som ligger i Røraas, at de ikke længere vilde ligge der, men morsere hjem, fordi de faae intet der at bestille og have i lang Tid intet andet gjort end morseret frem og tilbage. Saavidt er det kommen, og hvo ønsker ikke dog, at vi snart maae faae Ende paa Urolighederne, at ei Anarkie skal gribe om sig. Vi have i Europas Øine spillet en slet Rulle, men hvad der er skeet, kan ikke gjøres ugjort. —— Jeg beder Dem at hilse Hr. Prof. Hersleb &c.

Deres
C. Boye.