Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Rathke FRA: Lyder Christian Sagen (1815-05-20)

Overlærer Sagen til Rathke.
Bergen d. 20de Mai 1815.

Høistærede Ven !

——— Rieck har skrevet mig til, at baade han og hans Kammerater har havt Beviser paa Deres bekjendte humane og ædle Sindelag. Modtag, høitagtede Ven, min oprigtigste Taksigelse derfor! De Candidater, som reiste iaar, vidste, at jeg havde givet forrige Aars Candidater Brev med til Dem, og bade mig derfor at gjøre det samme i Aar. Jeg veed, at De uden min Anmodning vil tage Dem af enhver Studerende, der fortjener det, det er altsaa ikke det, jeg vil anmode Dem om i Henseende til vore Candidater; kun en kort Characteristik over de 3 i Aar dimitterede Ynglinge vil jeg give. Jacob von der Lippe, som jeg lader overbringe dette, er et ypperligt Hoved og har meget gode Fundamentalkundskaber, s. 221 især er han fortrinlig oplagt til det Mathematiske, jet er deri allerede en liden Mester; han vil studere Theologie, og jeg haaber, at han en Gang vil gjøre Lykke som Præst, da han har herlige Talenter for Talestolen. Han har ogsaa et godt Hjerte, men varm, sangvinisk-cholerisk er han. Dog man kan næsten sige om Ynglingen: volo esse in juvene. quod amputem. Christian Schyds(den yngste af Brødrene) er en god og godlidende Yngling, han har et meget godt Hoved, gode Forkundskaber, Smag og Hjerte, men er lig en fiin Blomst, der udplantes fra Drivhuset. Broderen Niels har maaskee ikke saa hurtigt, men et godt Hoved, han beholder, hvad han har lært; i Skolen har han været flittig og flink, han har og et alvorligt og sat Væsen.

Fra det afsidesliggende Bergen venter De vist ingen Nyheder, og jeg har heller ingen at meddele. Napoleon sætter ogsaa her alle Munde i Bevægelse, gid det blot maa blive derved! Vi faae næsten ugentlig nye Aviser fra Engelland med nye Efterretninger om hans Fremskridt. Vor bergenske Handel har allerede lidt et Skaar ved hans Tilbagekomst; de Skibe, nemlig, som skulde gaae til Frankrige og Middelhavet med Fisk, ere standsede. Ved Lofoden har Fiskeriet i Aar været meget betydeligt, men Skade, at en Factor for nogle engelske Handelshuse har faaet Tilladelse til at nedsætte sig, jeg troer paa Bodøen, hvor han for Luxusvarer skal have tiltusket sig Fisk, Tran &c. Vore Kjøbmænd ere, og det med skjellig Grund, synes mig, ikke lidet opbragte herover. Sildefiskeriet var her i Aar meget stort; en Mængde Skibe ere gaaene herfra med Sild til Østersøen — dette burde reise vore knæfaldne Finantser idetmindste paa det ene Been, synes mig — men de synke jo alt mere og mere.

Christie har bedet mig at hilse Dem venskabeligst — han vilde have reist som i Dag, hvis han havde faaet Skibsleilighed til Christiania; hvis denne ikke gives, har han besluttet at reise overland sidst i næste Uge. Foged Bøgh, s. 222 ogsaa en af vore Storthingsmænd, reiser ikke før sidst i næste Maaned; han og Hagerup hilse Dem venskabeligst. Deres gamle Ven, Institsraad Lassen, denne fordums gjæve Mand. er nu død for Samfundet, han er syg baade paa Legem og Sjæl, man kan ikke saae ham as Sengen, og han vil Ingen tale med. Jeg var for omtrent 3 Uger siden i et lidet Faddergilde hos hans Søn Captain Lassen, som boer paa Toldboden. I Onsdags var jeg atter paa Toldboden for at følge den unge Frue Lassen til — Jorden.

—— Var jeg Naturkyndig, knude jeg fortælle Dem om Aarets eller Sommerens Aspecter m. m. Vi have iaar havt et ualmindeligt tidligt Foraar. Den første Sneeklokke (saa troer jeg Bohr kalder den) saae jeg den 4de Marts, Stæren saae jeg den 12te do., den første Smørblomst den 23de do., Hæggen blomstrede den 5te Mai, Blommer og Kirsebær den 7de do., Pæretræet stod i Blomst i Christies Have den 11te do., Gjøgen og Agerrixen hørtes den 16de og 17de do.

Deres ærbødigst hengivne og forbundne
Lyder Sagen.