Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Rathke FRA: Peter Harboe Frimann (1815-06-03)

P. H. Friman til Rathke.
Kjøbenhavn d. 3die Juni 1815.

Høistærede Hr. Professor !

Det er ikke uden Undseelse og ond Samvittighed, at jeg addresserer Dem disse faae Linier, da jeg ikke har besvaret eet, ja 2 Breve, som De har havt den Godhed at skrive mig til, og som jeg er Dem høist forbunden for. Men Aarsager dertil har der været, og den har ikke været den mindste, at Correspondence med Posten mellem dette og Norske Stæder synes ofte at være bleven compromitteret af den menneskelige Skrøbelighed, som man kalder Nysgjerrighed, og som er til Byrde, naar den yttrer sig hos Uvedkommende.

Maatte dette Brev indhændiges Dem i god Helbred, s. 225 skal det inderlig glæde mig, og ikke mindre, om det træffer Dem i godt Lune, det er at sige, om De er fornøiet med Verden, saaledes som den nu løber, jeg mener især den Nordlige. Der har nu Tingene siden Deres sidste taget en vis Assiette, og det kommer nu an paa, om og Menneskene har stuvet sig saadan, at de befinde sig i et beqvemt og rigtigt Leie. Jeg gad vide, hvordan Deres Følelser vilde været, om De var forblevet her; mig forekommer det, som om Baaden var roet fra mig, hvilket man paa Svensk kalder at være Strandsat; med andre Ord, det synes mig, som om jeg intet Fædreneland meer har, og som det er bleven mig frarevet, en penibel Følelse og sui generis. Jeg veed ikke, om De tager megen Deel i det Politiske, men vær glad ved at have det Naturhistoriske, hvormed De til evig Tid kan moere Dem og gjøre Dem uafhængig af de Sysler, som ere egnede til at blive landshistoriske, sit venia verbo !.

Hvordan gaaer det med Deres Universitet deroppe? Kjært skal det være mig, om det vil komme til at florere og skinne med megen Glands blandt sine Lige. Det er dog godt, at de faae derop de Bøger, som engang vare dem bestemte. Det er, mener jeg, en god Begyndelse til et Bibliothek.

For 2 Dage siden have vi faaet vor gode Konge efter 9 Maaneders Fraværelse tilbage. Han er frisk og vel. Om Danmark kommer til at tage Deel i den nye Krig, som snart vil bryde ud mod Napoleon, vides ikke. Hvad synes De om denne? Havde De troet, at han saa fredelig og saa snart, ja nogensinde var kommen paa Frankrigs Throne igjen? Kjære gode Ven, giv mig i min Dømmekrafts Nød og Forlegenhed Anvisning paa en Bog eller Lærer, som hjelper mig til at komme paa det rene med det, som styrer eller ikke styrer denne Verden. Jeg for min Part kan ikke vikle mig ud af denne Fornuftens Antinomie. Hvordan ellers Forfatningen er i Frankrig i denne Tid, s. 226 er vanskeligt at sige. Ingensteds fra faaer man upartiske og sande Efterretninger derom. Vor Forventning om Hændelserne i denne Sommer er meget spændt, og det samme er den vel allevegne.

L. Daae, Breve fra Danske og Norske.

15

—— Jeg tænker ofte paa Dem og savner Dem. En god Ven og indsigtsfuld dertil er en Perle, som jeg sjelden har den Lykke at træffe. Desværre, naar man bliver af med en saadan.

Jeg beder at hilse gode Venner, og tilønskende Dem al muelig Tilfredshed, forbliver jeg

Deres stedse hengivne og ærbødigste Tjener

P. H. Friman.