Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Rathke FRA: Joachim Frederik Schouw (1815-09-16)

I. F. Schonw til Rathke.
Kjøbenhavn d. 16de September 1815.

Høistærede Hr. Professor!

Efter i lang Tid ikke at have haft den Fornøielse at tilskrive Dem, er det mig kjært nu at faae Leilighed hertil ved at meddele Dem en Nyhed, der vil interessere Dem meget, nemlig at vor Wormskiold er reist til Sydhavet. Skulde det allerede være Dem bekjendt, saa vil dog udentvivl en detailleret Efterretning herom være velkommen.

Fyrst Romanzoff havde overdraget den bekjendte Krusenstern at besørge en Expedition til Sydhavet. Wormskiold fik aldrig saa snart Underretning herom, førend han skrev til Romanzoff og tillige ved Admiral Løvenørn og den danske Gesandt i Petersborg, Blome, søgte at komme med paa hvilkensomhelst Maade. Inden han endnu fik Svar, erfarede han, at Professor Swaechrichen var antaget som Botaniker, og gjorde sig derfor kun lidet Haab, da han vidste, at Expeditionen kun skulde have et lille Personale, men i de første Dage af August ankom her til Byen en vis von Chamisso, der var antaget som Naturkyndig istedetfor Schwaeckirichen, som havde afslaaet Tilbudet, og s. 227 kort efter fit Wormskiold Efterretning fra Blome, at han kunde komme med under den Betingelse, at han kunde gjøre Udkast til Prospecter og Klædedragter, da Tegneren var blevet syg. Sagen var nu noget critisk, thi uagtet han tegner noget, har han dog ikke deri den Færdighed, at han egentligen kunde paatage sig Tegnerens Partes. Imidlertid havde han dog saa temmelig besluttet at tage med, da Chamisso, der skal tegne godt, lovede at være ham behjælpelig. Men den 9de August ankom det Skib, der skal gjøre Toget, Briggen Nurik, og medbragte særdeles forbindtlige Breve fra Romanzoff og Krusenstern til Wormskiold, ifølge hvilke han ganer med uden Forpligtelser og uden Gage, men med frie Kost. Tegneren er kommen med, det er, saavidt jeg kunde høre, en Tydsker, og han har været med Biberstein paa Caucasus og gjort Tegninger til Flora Caucasica. Chefen for Expeditionen, Capitain Kosebue, (en Søn af Comoedieskriveren) er en rask ung Mand, der har været mcb Paa Krusensterns Tog, og som Wormskiold syntes godt om. Chamisso lader til at være et Menneske af ret gode Kundskaber og af en god Characteer, med hvem W. udentvivl godt vil komme tilrette. Imidlertid er jeg overbeviist om, at W. vil præstere langt mere paa Reisen end han. Chamisso synes nemlig at være vel meget geniemæssig og excentrisk og er Avanturier. Hans Fader var fransk Adelsmand, der i Revolutionen blev fordrevet; som en ung adelig Junker, der hverken kunde læse eller skrive, forlod han i sit 16de Aar Frankrig, blev Øfficeer i Preussisk Tjeneste, forlod siden Krigsstanden og gav sig til at være Maler. Kjed heraf, begyndte han at studere, har dog ikke gjennemgaaet nogen egentlig academisk Bane, men skal ved en overordentlig Flid i en Tid af nogle Aar have forskaffet sig gode Kundskaber i Botaniken og nogle i Zoologien. Mineralogien kjender han næsten slet ikke. Foruden de nævnte Personer er der af andre af Mandskabet ombord kun 2 Officerer og en Doctor, der s. 228 tillige skal være Entomolog. Skibet er ganske nyt, forsynet med 6 Kanoner og 20 Mand og fører keiserlig Vimpel. Det anløber England, og Chamisso tager til London for at indkjøbe de endnu manglende Apparater. Reisen gaaer derfra til Chili, gjennem Sydhavet til Kamschatka og maaskee, om Forsøget vil lykkes, udenom Amerika eller Asien, men i modsat Fald om det gode Haab tilbage til Europa. Den vil vare 3—4 Aar.

15*

Wormskiolds Samlinger ere mig overdragne til Opsyn. Jeg har da blandt andet faaet den Commission at udtag., nogle Spiritussager til Dem og oversende dem. — — Hans botaniske Samlinger ere leverede til Hornemann, der tillige har Tilladelse til at udgive hans Manuseripter.

En anden Gang haaber jeg at have den Fornøielse at tilskrive Hr. Professoren nærmere.

Deres meget forbundne
Schouw.