Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Rathke FRA: Jens Wilken Hornemann (1817-01-11)

Hornemann til Rathke.
11. Jan. 1817.

— — Jeg vil først og fornemmelig besvare det Spørgsmaal om Doubletterne. Disse har jeg, eftersom Tid og Leilighed gaves, vedblevet at udtage, og jeg har nu seet paa Syngenesia. Du seer deraf, at det lakker imod Enden. Til Foraaret kan de faaes, naar Du vil sende mig en Skipper, som kan medtage dem.

—— Schouw er for flere Uger siden reist herfra og er nu i Gøttingen, hvor han hører en Forelæsning over Cryptogamerne af Schwader og, hvilket er det vigtigste, præparerer sig ved Hjælp af Bibliotheket til sin italienske Reise. Han skriver mig ofte til, og hans Breve vise, at han gaaer frem med Orden og Forstand. Fra Wallich har jeg i Sommer havt Brev og en betydelig Samling af tørre Planter. Da Doubletterne skulde deles mellem hans herværende Venner, saa er Prof. Colsman bleven meget vred paa mig, fordi han ikke fik Lov til selv at udtage dem, uagtet han dog erholdt en Samling af omtrent 600 species.

s. 231 Fra Wormskiold har vi havt Brev, dat. St. Catharina i Brasilien d. 24. Dec. 1815. Du vil finde det vigtigste deraf i Litteraturtidenden. Han nævner i dette Brev ikke et Ord om Chamisso, hvilket lader mig formode, at de ikke ere i den bedste Forstaaelse, hvilken Formodning er bleven behæftet ved en Formodning, som Schouw har givet mig, nemlig at Chamisso havde skrevet til Berlin, at W. var meget tilbageholden og ikke vilde communicere ham noget af det, han fandt. Jeg har nu skrevet W. til over Petersborg og Kamschatka og lagt ham paa Hjerte, hvormeget en Reises Held ofte dependerer af Harmonie mellem de Reisende — alt dette sub rosa. Lehmann opholder sig med Schouw i Gøttingen og arbeider flittigen paa sin Monographie over asperifoliae.

Fra Deinboll har jeg havt et meget interessant Brev, han har allerede reist meget omkring og fundet adskillige interessante Ting. Bredsdorff vil nu snart doctorere, hans Disputats handler om Classificationen af Naturproducterne. Vi kan nok desuden vente af ham en Besvarelse af det mineralogiske Spørgsmaal, som er udsat af Universitetet. Det botaniske besvares af Lyngbye, som paa sin Reise i Norge sik en Deel Bidrag dertil. Schouws Dissertation har Du vel erholdt; han forsvarede den meget godt tilligemed Bredsdorff, som var Respondens. Wad, Reinhardt og jeg vare befalede Opponenter. Overbringeren af dette opponerede ex auditorio.

Det er mig kjært, at det gaaer godt med Eders Have. Vi skal ikke glemme Eder. Dersom I har Anstalt til varme Planter, kan vi meddele Eder mange Vestindiske og Ostindiske Frøesorter, som vi nyelig have erholdt. Jeg slutter med at hilse Dig fra hele Familien og at takke Dig for de tilsendte Multer, som vare fortræffelige.

Din
Hornemann.

s. 232 Holst var bortreist, da dette blev færdigt, det sendes altsaa med Posten. Du har vel af Aviserne faaet den sørgelige Efterretning, at C. Smith er død i Africa. Børsenhalle for igaar stadfæster den og nævner ham udtrykkelig. Hvem vil I faae i hans Sted? Hans Død ganer os alle meget nær.

D. 11. Jan. 1817.

Din
H.