Danmarks Breve

BREV TIL: Wilhelm Frimann Koren Christie FRA: Peter Motzfeldt (1815-04-30)

Stockholmd. 30te April 1815.

— — — — I Henseende til Postens Langsomhed, da er det vist, at den er over alle Grændser. Den bruger 9 Døgn mellem Christiania og dette (Sted). Vi have skrevet og snakket en heel Deel om dette, — men det hjælper ikke. Postindretningen er i sin Grund ganske forkeert her i Landet, f. Ex. i Westeraas maa Posten bie efter en Post fra Upsala, — og paa flere Steder maa Posten saaledes bie efter Biposter. Om Posten gjennem Sverige til Danmark, der nu bruger 3 Gange saa lang Tid som forhen, er der gjort en Forestilling fra den norske Regjering, — og gjentaget af os mange Gange baade skriftlig og mundtlig. Jeg tror ogsaa, det bliver saa, at de norske Breve komme til at gaa med en egen Post, eller saa, at de ei opholdes i de svenske Kjøbstæder; men endnu have vi ei kunnet bringe det til Endskab. I visse Contorer her er Langsomheden ubeskrivelig. Angaaende Bestenimelsen af Betalingen for de tyrkiske Sø-Passe, som af Norske afbenyttes, er heller ikke endnu bleven nogen endelig Resolution. Ifølge ei Brev fra en Consul i Marokko hedder det, at Barbareskerne nuomstunder sende sine Krydsere saa langt som til Indgangen af Kanalen, og han bemærker derfor, at han synes det vil s. 251 være raadeligt for be norske Skibe at bruge svenske Flag ogsaa paa de Høider, — da Barbareskerne ei erkjende det norske Flag, — som de ei directe faa Penge for. Endnu har man heller ikke nogen Slags Vished om, hvad Vending Krigen vil tage; men da man vel i Bergen kunde ønske at vide, hvad her menes, saa vil jeg anføre, at den almindeligste Mening er, at vi her skulle blive neutrale, og i den sidste Tid begynder man ogsaa temmelig almindelig at tro, at de Engelske ei ville begynde med nogen Blokade eller Opbringelse denne Gang. Men alt er naturligviis kun Meninger, som kunne være feilagtige. — — —