Danmarks Breve

BREV TIL: Wilhelm Frimann Koren Christie FRA: Peter Motzfeldt (1816-05-02)

Bergend. 2den Mai 1816.

— — — At Schmettow fik sin fulde Gage i Pension, frapperede mig saare meget. Jeg er enig i, at det vilde været Ret, om Storthinget i Anledning af hans Indberetning til samme om Affairen med Oberste Eck havde tilkjendegivet ham ei Bifald eller noget saadant; thi den Gang opførte han sig virkelig godt. Men at give ham fuld Gage i Pension vilde jeg ei været enig i. Det kan saa være, at v. Krogh er rigere end han, — men med v. Krogh taaler han aldeles ingen Sammenligning. Han har tjent meget længe, virkelig ogsaa uegennyttig, men ogsaa i det Hele temmelig unyttig for Landet; thi han har altid været en — Hans —arsch. — Der er nok endeel, som tror, at han fik sin Afsked for Affairen med Eck, — men dette var ingenlunde Tilfældet. Jeg har nok fortalt Dig noget derom engang, som er mærkeligt. Skriftligt vil jeg ei gjentage det.