Danmarks Breve

BREV TIL: Wilhelm Frimann Koren Christie FRA: Peter Motzfeldt (1816-12-18)

Christianiaden 18de Decemb. 1816.
(Adresse til Bergen).

Skjøndt jeg har kun nogle Øieblikke før Postens Afgang, maa jeg dog skrive nogle Ord til Dig, kjære Christie, for at takke Dig for Dit Brev af 10de. Du kan ei tro, hvormeget det glæder mig, at Rein havde taget det Parti at skrive til Treschow, og især at skrive saaledes som han har skrevet. Hils ham strax fra mig, og sig ham, at jeg finder hans Brev til Treschow saa fuldkomment rigtigt. Det er klogt og velskrevet og med den Værdighed, som han skylder sig selv. Jeg har idag afsendt det til Treschow, hvem det vil glæde usigeligt, og jeg tvivler ei om, at det jo vil gjøre behørig Virkning paa Vedkommende. Ved Rein undskylde, at jeg ei skriver ham til idag. Jeg vil udsætte det, indtil ogsaa hans Brev til Kongen er kommet, hvilket jeg nu ei tvivler om, at han jo vil skrive.

Igaar er Dommen i Høiesteret falden i Sagen mod s. 261 Haxthausen, Staffeldt, Hals, Schrøder og Grüner, efterar Proceduren havde varet i 15 Dage. Udfaldet er blevet helt forskjelligt fra Commis-sions Dommen; Haxthausen, Schrøder og Grüner ere aldeles frifundne, og deres Deel af Omkostningerne skal være paalagt Statskassen, — hvilket synes helt curiøst ; derimod er Stasseldt dømt til at have forbrudt Livet, og Hals til at have forbrudt Ære og Liv. Hvad der nu skal skee med disse Karle, — derom vil der nok blive endeel, ei morsomme Discussioner, deels i Raadet, deels mellem dette og høie Vedkommende. — Da der nu ei manglede Subscr. Planer uden fra Etne og Hammer i søndre Bergenhuus, samt Qvinnesdal i Christiansands Stist, — saa have vi igjen fornyet Andragendet til Kongen om Kundgjørelsen om den tvungne Bank, uagtet vi have Ordre til at bie, til alle vare indkomne. Vi have ogsaa skrevet en temmelig djærv Indstilling om Sagens Vigtighed og Nødvendighed. — — — — — — —