Danmarks Breve

BREV TIL: Wilhelm Frimann Koren Christie FRA: Peter Motzfeldt (1816-12-26)

Christiania26de Decemd. 1816.
(Adresse til Bergen).

— — — Af mit Brev af 21de har Du seet, at jeg er fuldkommen enig med Dig i, at det var nok saa godt, som det nu blev gjort, at der nemlig blev skrevet til Mørner istedetfor til Kongen; ja jeg ærgrer mig nu næsten over, at jeg ei selv faldt paa den Idee. Mørner var ogsaa meget vel tilfreds med denne Maade, og han er nu meget glad over Udfaldet i det Hele, da han nu formoder, at Rein bliver Bisp, og dette sætter han en vis pointd’honneur i, da han har havt en temmelig varm Brevvexling med Prindsen derom. — Mit Brev af 11te, som Du besvarer under 17de, og hvori jeg gjentog Begjæringen om, at Rein maatte skrive til Kongen, var skrevet med Hensyn til det Tilfælde, at han slet intet Brev havde skrevet. Som s. 262 det nu blev, behøvede Du ei heller videre at anmode ham om at skrive til Kongen. Jeg vil ellers ei nægte, at jeg vist troede, at Rein havde bestemt sig til at skrive et bestemt Nei om Stolen, — samt at jeg under Sagernes Omstændigheder helst ønskede det. Han selv vinder ei stort ved at blive Bisp, — saa særdeles skikket til de halv civile Forretninger er han vel heller ikke, og — ei Nei fra ham havde maaske været det vakreste Svar paa Tiltalen. Dog — det er paa den anden Side vist meget godt for Regjeringen selv, at Rein bliver valgt til Bisp, og dette skulde jeg dog vel nu tro bliver Tilfældet. Om en 14 Dags Tid maa det nok vise sig. At Du sendte Extra-Post var meget godt. Reins Brev kom derved en Postdag før afsted til Stockholm. Den samme Extra-Post gik ellers, som Du har erfaret, langsomt nok; den skal formedelst Storm være sinket endeel imellem Voss og Lærdal. Reins Conjecturer ere vel heel enriøse, det kan jeg forestille mig: jeg er selv aldeles ikke enig om, hvem jeg i saa Henseende skal gjette paa. — —