Danmarks Breve

BREV TIL: Wilhelm Frimann Koren Christie FRA: Peter Motzfeldt (1817-03-04)

Christianiad. 4de Marts 1817.

Jeg modtog nu Dit Brev af 25de Februar, og jeg vil ei nægte Dig, at dets Indhold var mig uventet. I mit Brev af 16de havde jeg ei alene anmodet om, at Rein maatte strax skrive til Kongen, naar han ønsker at faa Bispestolen; men jeg sagde Dig nok tillige, at jeg skrev samme Dag til Treschow for at underrette ham om, at han maatte see til at opholde Afgjørelsen af Stolens Skjæbne, indtil det nærmere kom fra Rein. Jeg er nu heel forlegen, da T. har Grund til at vente, at jeg med denne Post maatte være istand til at meddele ham Reins endelige Bestemmelse. Jeg maa nu tage det Parti at bie og slet ikke skrive til Treschow, fra hvem jeg heller ikke har hørt noget senere. Jeg haabede bestemt, at jeg med denne Post havde modtaget, enten et Brev til Kongen fra Rein, eller ogsaa hans Erklæring om, at han ei vilde indlade sig videre deri. Jeg forstaar ei, hvad der menes med den Opfordring, han vil have. Denne ligger jo i Treschows Brev til mig, hvoraf Du har Afskrift. Jeg vil ei skrive nogen bestemt Opfordring til Rein om at skrive Brevet, fordi det er imod min Overbeviisning, og hvorledes skulde der endnu blive Tid til, atter at skrive til Treschow og faa et Brev fra ham til Rein, og hvilket igjen til rette Tid kunde blive besvaret? Skulde mit senere Brev til Dig, hvori jeg ogsaa paaskyndte Indsendelsen af Reins Brev til Kongen, ikke have bevirket denne, da maa jeg nu bede Dig om, at sige Rein hele Sammenhængen af Sagen, det er: vise ham Treschows Brev til mig og mit Brev til T., samt fortælle ham det, som jeg senere har yttret for Dig. — — — — — — — — —

Hvad der kan have givet Anledning til, at Rein vil afvente en ny Opfordring, er vel den Omstændighed, at jeg i mit Brev til T. havde bedet ham melde mig med næste Post, om han ansaa det aldeles nødvendigt, at Rein skulde opfordres; men jeg tilskrev Dig nok, at jeg ei havde faaet s. 276 noget Svar herpaa fra T., og der kan ei fra den Side ventes derpaa. Jeg skriver ei til Rein selv; jeg kan ei vel skrive, da jeg har mine bestemte Ideer om Sagen, dem jeg hverken vil fravige eller paaliste ham. Naar han endelig har bestemt sig, da sig ham, at dette er min Grund, hvorfor jeg ei under denne Ventilation har skrevet ham til.

18*

Den 5te Marts — — — — — — — — — — — Ved at gjennemlæse, hvad jeg her skrev igaar, finder jeg, at jeg nok har været altfor ivrig i at vise Dig, at jeg havde ventet Brev eller Erklæring fra Rein med sidste Post. Du vil, som Ven, undskylde dette med Hensyn til, at jeg virkelig er i en lei Stilling, da T. skulde havt et yderligere Svar, og jeg desuden er saa ængstelig for, at Brevet fra Rein skal komme forsent. Jeg gjentager derfor endnu, at Rein strax, om det ei er skeet, maa enten skrive Brevet til Kongen, eller jeg faa vide, at han ei vil. — — — — —