Danmarks Breve

BREV TIL: Wilhelm Frimann Koren Christie FRA: Peter Motzfeldt (1820-04-24)

Christiania24de April 1820.

Jeg har ei siden hørt noget fra Stockholm; Sagen om Told-Embederne i Bergen har nok endnu ikke været for s. 302 hos Hs. Majestæt. — Efter Hs. Majestæts Brev synes det, at der ei kan være nogen Tvivl om, at Din Broders Ønske vil opnaaes; vis derpaa kan man dog ei være; thi det gaaer stundom helt curiøst til i Verden og hos os! Det havde været curiøst nok, om Du havde søgt Told-Inspectoratet; min Stemme til at erholde det havde Du ei faaet, — og Kongen havde neppe givet Dig det. Det er dog vigtigere at have Dig som Stiftamtmand, — end at faa Dig til at beskikke ind- og udgaaede Varer. — — Det baade gjør mig ondt og forundrer mig, at Du har været syg. Jeg siger: har været; thi jeg antager, at de 2de Læger og især Din gode Natur nu allerede har overvundet Sygdommen. Du pleiede ei at befatte Dig med at være syg; det er ogsaa en dum og daarlig Beskjæftigelse. Hvad der ret glæder mig, er at see, at Du, selv medens Du er syg, conserverer Dit Lune og skriver Borgere. Men Lunet maa formodentlig dog i Forveien engang have været maadeligt; thi ellers havde Sygdommen neppe faaet Tag i Dig. „Kunde man stedse være glad, saa blev man aldrig syg,“ siger Baggesen, og heri har han nok fuldkommen Ret. —