Danmarks Breve

BREV TIL: Wilhelm Frimann Koren Christie FRA: Christian Magnus Falsen (1821-06-23)

Christiania23de Juni 1821.

For at Du kan sættes istand til retteligen at bedømme, hvordan Storthing har entlediget sig fra Sagen angaaende Opgjørelsen med Danmark, tillader jeg mig herved at sende Dig en Afskrift af den Adresse, som i den Anledning inden lukte Døre er udfærdiget, til Gjennemlæsning. Du maa gjerne lade Hagerup og Pavels læse den, men jeg ønsker ikke, at Du leverer den fra Dig til nogen, hvorimod Du vilde have den Godhed at sende den til Budsog lade ham forvare den, til jeg kommer tilbage.

Kongen ventes hertil tilsøes i næste Maaned. Leiren, som nu skal være paa Etterstad, foranlediger adskillige Rygter, som vinde Sandsynlighed derved, at de allierede Magter og flere Hoffer skulle udtrykkeligen have paalagt Kongen at undertrykke les Carbonari dans le Nord. Jeg haaber imidlertid, at Kongen ikke derved lader sig forlede til noget Skridt, som kunde sætte Constitutionen i Fare. Storthinget har, saavidt jeg indseer, kun at holde sig til sin Eed. Sin Andeel af Kjøbstædskatten har Bergen faaet uagtet al vor Strid. Det er til Væmmelse at høre Skraalet om dens Rigdom og Østlandets Fattigdom. Ellers kan man udentvivl takke Mowinckel en heel Deel for Udfaldet; thi han gaaer hver Onsdag med Lommerne fulde af Penge og disconterer Vexler, hvilket da kun slet harmonerer med hans Snak om Pengemangelen i Bergen. At han har Næringsvid, kan Du slutte deraf, at han mod 3 Procent disconterede en Anviisning paa 100 Spdl. paa Zahlcassen for Nansen, da denne ikke strax kunde faa den udbetalt. I Thinget er han forøvrigt = O, og har i den senere Tid holdt sig til Oppositionen. Imorgen skal Formues-og Næringsskatten reparteres mellem Bergen og Landdistricterne.

Jeg forbliver med Venskab og Høiagtelse

Din hengivne
Falsen.