Danmarks Breve

BREV TIL: Wilhelm Frimann Koren Christie FRA: Christian Ulrik Kastrup (1821-03-24)

Breve fra Foged (senere Amtmand) Kastrup til Christie.
Christiania 24de Marts 1821.

Dersom deres Høivelbaarenhed ikke tager mig det ugunstigt op, vil jeg tillade mig at meddele følgende i Anledning af Storthinget, hvorom Morgenbladet (denne ellers temmelig nøie Jagttager) vel ikke tildeels har kunnet yttre sig. Esterat Sebbelow, vel toet, som Hr. Stiftamtmanden formodentlig bekjendt, var indtraadt i Thinget, fremkom han med en Motion, hvori han udbad sig Storthingets Bestemmelse for, hvad Prædicat han, af Overkrigskommissær og Lieutenant, rettelig tilkom, efterdi Amtmand Falsen havde, i en Communication som Storthings Præsident, betjent sig af det sidste, andre derimod af det første, hvilket han, nemlig S—, paastod at tilkomme, da han, sigende, vel havde frasagt sig den med Overkrigscommissair-Caracteren fulgte Rang, men ingenlunde Tittelen. Sagen opvakte Latter, fremskyndede nogle Løier og blev henlagt. Tank prostituerede sig i 3 Dage som Præsident i Storthinget til liden Baade for Forretningerne, men til Moerskab for Galleriet, som og var propfuldt enhver af disse Dage. — — — —