Danmarks Breve

Af Stiftamtmand W. F. K. Christies ...

s. 243 Af Stiftamtmand W. F. K. Christies Papirer.

16*

s. 244

s. 245 For ei Par Aar siden viste Hr. Overtoldbetjent V. Christie i Laurvig, den i 1849 afdøde høitfortjente Stiftamtmand og Storthingspræsident Vilhelm Frimann Koren Christies ældste Søn, mig den Ære at stille til min Raadighed en Del af Faderens Brevskaber. Herfra ere de to sidste Breve i Samlingen (fra Sverdrup og Due) tagne. Allerede før var jeg i Besiddelse af en nøiagtig Afskrift af andre af Stiftamtmandens Papirer, og jeg henvendte mig derfor til hans ovennævnte Søn med Bøn om dennes Samtykke til at offentliggjøre dem, hvilket med stor Beredvillighed blev mig meddelt. Disse fortrolige Breve og Dagbogsoptegnelser fra Mænd, der i sin Tid toge en betydelig Del i det offentlige Liv, ville yde ei vigtigt Bidrag til Belysning af ei Afsnit i Norges Historie, der netop i den sidste Tid ved Offentliggjørelsen af Pavels' Dagbøger og Vogts og Holsts Mindeskrifter og Yngvar Nielsens Skrifter om Cssen og Sandels har tildraget sig almindelig og fortjent Opmærksomhed. s. 246