Danmarks Breve

Jens Rathke, født i Christiania, h...

s. 175 Jens Rathke,

født i Christiania, hvor Faderen var Kjøbmand, og dimitteret fra sin Fødebys Skole 1787, studerede efter at have taget den theologiske Examen med Iver Naturhistorie og vakte i dette Fag store Forhaabninger. Han foretog som ung Mand en Række af Reiser, saaledes fra 1798—1800 til Madeira og i Sydeuropa, men hyppigst dog i det nordlige Norge (1795—96, 1801, 1811), hvor han ikke alene studerede Zoologi, men tillige efter Regjeringens Paalæg undersøgte Næringsveienes Tilstand; Nordlandene havde tildeels ham at takke for sin 1813 opnaaede Handelsfrihed. I 1810 blev han Professor i Zoologi i Kjøbenhavn og i 1813 Professor i Naturhistorie ved det nye norske Universitet. Fra denne sidste Stilling tog han Afsked 1845 og døde i 1855 ugift i Christiania. Sin efterladte Formue testamenterede han til Universitetet som et Legat for naturvidenskabelige Reiser i Norge.

Rathke var en ivrig Videnskabsdyrker og en ædel, gavnelysten Mand, paa hvem hans talrige Venner saavel i Danmark som Norge satte høi Priis. Han havde imidlertid det Uheld at være Enelærer i Naturhistorie paa den Tid, da Alt skulde bygges fra Nyt af ved det norske Universitet, ved hvilket hans Bistand endog tidt blev paakaldt s. 176 i Forretninger, der vare Hans Fag uvedkommende, hvorfor han ikke kom til at udrette det for sin Videnskab, som han sandsynligviis under gunstigere Forhold skulde have formaaet. Han ventede for længe med at tage sin Afsked, og var i de sidste Aar af sin Functionstid ved Universitetet sløvet og affældig. Dette er Grunden til, at den nulevende Slægt vistnok er noget tilbøielig til at undervurdere hans i sin Tid ikke ringe Dygtighed og Fortjenester.

Ved Auctionen i hans Dødsbo reddedes ved den daværende Universitetsbibliothekar, F. W. Keysers Omhu Rathkes Papirer fra Undergang, idet denne indkjøbte dem for Bibliotheket. Man vil her sinde endeel Breve til ham, der synes at kunne gjøre Krav paa almindeligere Interesse. Mellem Rathkes Papirer fandtes ogfaa endeel Breve til en danskfødt Mand, Hans Cornelius Klingberg, der i 1807 ansattes som Byskriver i Bergen og døde der c. 1839; de vare efter Byskriverens Død blevne tilsendte hans gamle og fortrolige Ven Professor Rathke.