Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Thomas Bartholin (1710-06-03)

THOMAS BARTHOLIN (SENERE JUSTITIARIUS) TIL ARNE MAGNUSSON. [København] 3. junii 1710.

Trykt efter original i AM. 439, folio.

s. 41 Velædle Hr. Professor,

Jeg tacker skyldigst for Deriß meget angenemme skrivelse fra Iisland, hvilcken jeg tillige med Arngrimi Crymogæa strax ved skibets ankomst effter ordre afhændte hos Madame; Og var det mig kiert deraf at erfare min Herris løckelige ankomst der til landet, saavelsom, at De endda iblant Deris mangfoldige andre vigtige forretninger kunde tæncke paa mig, Deris ringe tienere, som jeg deraf sluttede, at De endnu med forige affection var bevaagen. Hvi[l]cken Deris godhed og oprigtige hierte, jeg beder, stedse maatte continuere mod mig, forsickrende, at dend skyldige estime og veneration, jeg bær for min Herre, aldrig paa min side skal manqvere.

Af dend formaning, som min Herre gav mig om Udenlands reysen, giettede jeg strax, at jeg icke i aar maatte vente Dem hiem igien; Jeg reyser dog icke, før, end ad Aare, og i det ringeste meener at være borte udi 2de aar, i hvilcken tjd, jeg nock ynskede, at min Herris vitløfftige commission der paa landet gandske og effter fornøyelse kunde afhandlis, paa det jeg ved min Hiemkomst kunde blive saa løckelig at nyde, til min store gavn og nytte, høytærede Hr. Professors lærde og meget behagelige conversation. Dend har jeg dis værre! savnet meget i vinter, hvilcket sandelig nocksom kand udvjsis af de 2 smaae bispekrønicker, som jeg haver givet ud, thi hvis min Herre hafde vaarit her tilstæde, tvivlis icke paa, at de smaae piecer tillige med min Dissertation vare jo blevne langt meere correct, og med langt større accuratesse udgivne; Derfor, qvicqvid in illis peccatum est, id non imputetur culpæ meæ, sed vestræ absentiæ. Dog târ jeg mig dend frjhed at skicke Dem et exemplar af same Bispe Historier i Engelsk bind, og derforuden et andet i fransk bind, som De, om saa synis, vilde behage paa mine vegne at forære Venerabili Sedis Skalholtensis Episcopo Jonæ Vidalino, og tillige med formælde Ham min ubekandte Hilsen og respect. Ellerß beder jeg, at min Herre om dette smaae tøyg vilde, om dertil givis leylighed, gunstig meddeele mig sit oprigtige betænckende, paadet jeg siden ved Deris anslag kunde adhibere secundas curas. Engang ved nytaarstjder gav jeg suppliqve ind til Kongen om Promotion, mens, som min Fætter Philip Julius Adolphsøn Bornemann paa same tid supplicerede, fick vi begge allernaadigst afslag, endskiønt de i Cancelliet fortolkede det paa en høfligere maade; at det var bleven optaget ad referendum. Jeg meener dog om 14 dage at storme paa ny igien, og see, hvad Gud og lycken vil giøre.

s. 42 Gualtherus, som Monsieur Bornemann kiøbte i Leipsig, og bragte i sin koffert hid med sig til Kiøbenhavn, kostede 6 rdl. Den anden Gualtherum fra Hamborg har Fabricius nu lovet at sende til Gram med første leylighed, og som jeg troer for slet intet. Jacob Jacobæus er ved Mag. Bagers Død for nogle Uger siden bleven præst i Faxøe. Hanß broder Thomas Jacobæus, som var paa veye at blive Medicinæ Professor, døde, selv Medicus og i en Doctors (Buchwalts) Huuß strax effter H. 3. konger. Iblandt Professorerne er der ogsaa siden Deris bortreyse skeeidt temmelig stor forandring. Masius er død. Steenbuch per conseqvens blev Theologus, og min Herre Assessor i Consistorio. Vandal er død. Worm, som var proximus, hâr tillige antaget professionem Theologicam. Den unge Vandal er bleven virckelig Metaphysices Professor. Monsr. Skive er bleven designatus Mathematum et Philosophiæ Professor og er næst til at ascendere. Foss paa Sorøe har faait permission at forblive i sit Rectorat, indtil der falder en vacance ved Academiet, som hand kand være tient med. Rectoratum troer jeg, at Reitzer nolens voiensqve kommer til at continuere; thi ellers skulde Bircherod være det. Et fortè Magnifica ista Majestas in tali homine non adeò decora appareret. Reitzer er ellers bleven Assessor i Høyeste Ret og Justitz-Raad; Hâr ellers søgt om at blive Vice-Borgemester i Ernstis sted, som succederede sl. Fries-dverg. Maaskee hand faaer det. Procurator Scavenius er bleven General-Fiscal og Cancellie-Raad. Ald verden sættis paa disse vanskelige tjder udi krigs-styr, og troer jeg nock, at min Herre, endskiønt Hand er fraværendis, jo dog alligevel faaer en Rem af Huden. Jacob Arvesen er død. Matthiis Peersen og Jens Olsen ere blevne designati Raadmænd. Wiltan, bullatus Doctor, er bleven Hofprædikant i Masii stæd, og Grævinde Schindlers Confessionarius. Torfæi Historia Norvegica bliver icke færdig, førend Paaske ad aare, og har jeg raadt Reitzer til, at Hand skulde sende Prolegomena, som giøris ved Mag! Thorlevum Haltoriuin, hen til min Herris revision; Om det skeer, eller icke veed jeg icke; Det veed jeg, at om de icke anderledis blive heiglede igiennem, bliver det stor skade for bogen. Hvad den commission paa Bircherods Auction angaar, da fick jeg næsten alle de Manuscripter, som min Herre forlangede, men temmelig dyrt: Det heele Regenskab beløb sig til 26 rdl. 1 & 15 ß. Jeg har ogsaa effter ordre annoteret, hvo der kiøbte Dem, som vi icke naaede; Og, det, som De paa same Memorial befalede mig, skicker jeg Dem nu, Boxhornii historiam Universalem in 4to. Lerche er kommen i Holstis s. 43 sted paa Cammeret, Veiberg er bleven Ordens Secreterer og Ceremonie mester, Walther Ober Ceremonie-mester og tit. af Geh. Raad; Eichsted i krigß-Cancelliet og tit. af Geh. Raad. Geh. Raad Lente har laget sin afskeed; General og Ober Jægermester Reventlow har ogsaa faait dend. Dette er det nyt, som jeg saa i en hast kand huske, lever jeg til ad Aare, skal De befinde, at jeg har funden paa en bædre Methode. Til effterhøsten haaber jeg vist at faae brev fra min Herre, og i det øvrige, næst flittigste hilsen til Dem fra Moder og Syster, Farbroder, Rømer, Worm, Højer og andre med kierister, Er og forbliver jeg

Velædle Hr. Professors ærbødigste tienere
Thomas Bartholin.