Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Hans Becker (1720-02-06)

KØBMAND HANS BECKER TIL ARNE MAGNUSSON. Carlshamn 6. febr. 1720.

Trykt efter egenh. orig. i AM. 231 e, 8vo. Tilskrift og afslutning udeladt. Adr. »Arnes Magnussen, Assessor« etc.

Min lyckelig ankomst her til Carlshamn tviler ieg ei paa at min Herre io er bleven notificeret ved mit første bref til min Compagnon. Siden den tid hår Kiøbmandskabet ickun gaaet slet og ret og meget langsom, formedelst manqvement af Penge iblant Folk, saa at ieg troer at ieg endnu opholder mig imod min villie her i 10 a 12 dage, min retour ladning bliver gode breder og endeel andet ramleri af Jernkram. Jeg hâr talt med en Professor ved naun Folker, som hår veret Professor udi Pernau i Lifland og opholder sig nu her i Carlshaun og lider vel, hand hâr lovet med Tid og Stund at forskaffe den bog, s. 45 Rudbecks Atlandica, naar den kand falde ved auction udi Stockholm eller Upsala, bogen skal ellers vere heel rar formedelst at en deel exemplar er bleven brent. Den samme Professor hâr bedet mig at recommendere hannem hos min Herre til at correspondere med hannem. I det øfrige nest al velstands ønske samt min respect til Madame.