Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Christian Bergh (1728-05-10)

AMTMAND CHRISTIAN BERGH TIL ARNE MAGNUSSON. Porsgrund 10. maj 1728.

Trykt efter egenh. orig. i AM. 222, 8vo. Udeladt som ved nr. 64.

Den Amitie Han mig altiid haver temoigneret giver mig det haab Hr. Assessor disse faa linier ikke tager fortrydelig, hvormed Hannem at incommodere jeg er vorden anlediget, ved det, at nogle bønder af Souer Præstegield udi det mig allernaadigst anfortroede Bratsberg Amt er geraaden udi Trette med hin anden om Deris ende mærker, og som en af parterne sin Ret med indesluttede gamle documente (ikke vedlagt) vil beviise, møder just dette, at hverken Sorenskriveren eller nogen anden her i Eignen dette gaml-dags skrevne skrifft kand læse, da det dog er synd, at Manden des aarsage sin Ret skall tabe; Thi haver jeg hos Hr. Assessor allertienestligst skullet tilbede mig den godhed om Han ei paa stemplet papiir, under hans verification ville behage at udsette indesluttede documente, saasom jeg ingen bedre veed udi denne passu at addressere mig til, slig hans mig erteede velvillighed, jeg ei alleene effter behagelige villie i alle tilfælde er pligtig at aftiene, men endog paa den procederendes vegne offererer all præscriberende Reconnoisance. Parterne skeede derhos en tieneste om dette documentes oversettelse tilligemed originalen inden den 16de eller 18 Junii kunde være her tilbage, til hvilken tiid deris Sag skall foretages; Jeg lever med all vedbørlig amitie og skyldig Consideration.