Danmarks Breve

BREV TIL: P. Beyer FRA: Arní Magnússon (1711-04-21)

[ARNE MAGNUSSON] TIL LANDFOGED [P. BEYER], Skalholt 21. april 1711.

Efter kopi med skriverhånd i AM. 443, folio. Hertil A. M.s påtegning »Dette bref bortskickede ieg d. 21. Aprilis med Søfren Landfogdens tiener«. Beklager den unødvendige vidtløftighed af de 14/4 tilsendte kopier af akterne i Sig. Bjørnssons sag, men vil dog betale skriverlønnen for det hele (4 rdl. sp.), da han ser, at redaktionen skyldes vicelagmand J. Eyjólfsson (P. B.s meddommer). Kræver påny de tidligere forlangte akter i Jón Hreggviðssons sag og opregner hvad det er nødvendigt at afskrive. Da det synes at falde landfogden vanskeligt at undvære en så stor sum som 200 rdl., vil A. M. måske kunne nøjes med 150 eller 100 rdl., men vil ikke give 10 procent lage. »Jeg kunde kandske taae nogen penge her i naboelauet, men de skulde igien betales her i landet, hvilket mig icke var saa beleiligt i fremtiden. Hvis jeg, førend Hr. landfoget, faar nogen tidinger hiemmen fra, saa skal jeg vißeligen med forderligste berette Hr. landfoget sligt som jeg fornemmer. Gud for sit hellige naun skyld give os at spørge fra vores konge og lande som vi kunde glæde os ved«.