Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Povl Beyer (1707-10-29)

LANDFOGED P. BEYER TIL ARKIV-SEK.R. OG PROF. [ARNE MAGNUSSON]. Bessested 29. okt. 1707.

Efter orig. i AM. 449, folio.

Veledle Hr. Archiv Secreterer og Professor,

Min Herris angenemme af dato 24. octbr. (kendes ikke) er mig d. 27. dito vel indhendiget, hvorfore tienst-skyldigst tacker; fornemmer deraf iblant andet dend hæßelige syge og grumme død, som nock, og alt for meget, her udi Guldbringe syßel har s. 55 vaareıı daglig giæst, hvilcket Bessesteds kirckegaard kand bære vidne om, naar der daglig fra 5 til 15 og 19 menisker har vaaren begrafven, siden d. 28. augusti og nu til i gaardag, hvor der blef begrafven 5 legemmer. Jeg tyckiß nu i dag at vere meget glad, at jeg endnu icke har hørt nogen vere død her paa næßet i nat, hvilcken ellers har vaaren mine daglige morgentiender. Jeg har og saa vit vaaren hiemsøgt af bemelte u-nødige giæst, i det at alle mine beste folck er borte, jeg vil icke tale om mine velsignede børn, 2de ligge end nu saa hen, veed icke hvad der blifr af, dend 3die og min ældste søn, her i landet, som var min genant, har taget afskeen effter udstandende møye paa 10de dag. Hvad sig dette angaar, har jeg allerede befallet dend almegtige Gud. Jeg hiertelig beklager dend store fortræd og viderværdighed, som min Herre og hans collega har udstaaet, menß derimod maa findes fleere, udi deriß ringe tieniste og forretning her i landet til Hanß Kongl. Majts. voriß allernaadigste arve Konge og Herris tieniste, at have sin dehl, der saa fremt ellers min ringe tieneste til Deriß Kongl. Majts. høye interesse effter min allerunderdanigste pligt og skyldighed noget kunde effectuere. Står tvivlrådig overfor de øde gårde i Guldbringe syssel og Mosfellssveit, særlig ang. lejekvilderne. Erfarer af A. M.s brev, at forholdene i Arnarstapens ombud er lige så dårlige, efter ombudsholder Magnus Bjørnssons og hustrus død, vil besøge stedet næste forår, da »jeg og vil have min Herre, om leiligheden kand falde, til samme giæstebud indbøden, thi formodentlig, om jeg icke kommer udi tide, da de udi foregaaende aaringer saakaldede male-contenter udi dend ißlandske handel maaskee effter deriß egen tiltagen og af ingen værdie authoritæt vil gribe for vit om sig, hvilcke exempler monne findes«. Ang. det ledige Reinestad kloster og Skagefjord syssel samt Norder syssel har P. B. truffet en foreløbig ordning. »Imidlertid saa skal det øfrige, som oß er imellem, have sin rigtighed, og dend bestemte tid, hvor vie skulle mødiB, kand jeg denne gang icke paa-finde; ønsker helst, om det var min Herre icke imod, da at tage til tacke her paa Bessested effter ringe leilighed, hvor hand skal vere mig og min kieriste af hiertet velkommen, thi Gud ved, at jeg gierne vilde komme til ham og gode venner, menß aleene kand jeg umuelig ride eller reiße, og til med nu om stunder. Herpaa er icke at ervarte Cammer Collegio langvarig dessicion«.