Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Povl Beyer (1710-08-12)

LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON. Bessested 12. aug. 1710.

Efter orig. i AM. 443, folio. Adresseret til »Paa et stæd udi Issefiords syssel og Issland«. Beder undskyldt, at A. M.s på altinget ved mr. O. Dadason modtagne skrivelse ikke tidligere er bleven besvaret »formedelst en Og andre forhindringer, og diße paafallende vanskelige tider giør og et meniske temmelig vanckelmodig; min Herre maa icke fortencke mig, at jeg nu icke sender pengene imod Monsr. Ormers qvitering. Jeg kand icke skriffve som jeg gierne vilde, min Herre slutter vel self, hvad diße vanskelige tider med bringer«. Dersom A. M. vil give sin hånd for 300 rdl. til udbetaling i zahlkamret, skal beløbet stå til rådighed, »thi uden ordre fra det Kongl. Rente-Cammer tør jeg icke at understaae mig at lefvere de Herrer Commissarier noget til deriß subsistentie. - - Endnu spørgeß til ingen skibe, Gud s. 57 naadelig hielpe oß og vort fæderneland«. I en efterskrift erklærer P. B. til mr. Ormer at have leveret 100 rdl. sp. mod hans revers på A. M,s vegne, resten skal »finde sig«, når de træffes; »om hand vilde beviße oß dend ære her ved stæden at besøge, skal min Herre vere hiertelig velkommen, til lidet at æde, menß intet at dricke, uden det som bryggeß af kiørne, og er melcken i saa maade god, naar øl inte er at bekome.«