Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jens Bircherod (1706-10-13)

BISKOP JENS BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON. Christiansands Bispegaard d. 13. Octobr. A0 1706.

Trykt efter egh. original i AM. 1057 IX 4to. Udskrift til ».. Arnas Magnussen, Philos. et Antiqvit. Professor .. Kiøbenhafn«, med påtegning af A. M. »annammet 6. Novembris 1708«. — Stavangerbrevene hjemkaldes.

Veil Edle Hr. Professor Høytærede Ven,

Det skal aldtiid være mig een behagelig glæde og contentement at fornemme Hr. Professors gode velstand, som jeg ønsker s. 65 med ald behagelig prosperitet stedse at maa continuere. Og i særdelished som jeg nu iche kand bie længere, og bør hafve tilbørlig rigtighed for Stiftskistens Brefve efter min Formand Salig Hr. Biscop Stoud, at alle tilhørige documenter bør mig af vellædle Frue Bispinde Stouds leveris, inden jeg kand gifve Hende derfor tilbørlig qvittering, daa vilde jeg hermed tienstligen ombede Vellædle og Høytærede Hr. Professor, at de Documenter og Brefve, som hand hafver nu haft saa længe tilhørende Stiftskisten efter Hands udgifne Reverser, som er 277 gamle Pergamentsbrefve, sampt 8 skrefne Pergaments Lapper annammede af hannem d. 29. Oct. 1698, saa og 47 gamle Brefve annammede An. 1700 d. 25. Maji, maatte blifve med allerførste leverede til mig, efterdi jeg nu iche længere tør eller kand lade det henstaae, og vil formode denne min venlige begiering med foderligst maatte efterkommis. Hvorom jeg vil varte Hr. Professors gode svar, og næst ald Guddommelig protections forønskning stedse forblifver

Vellædle og Høyt-ærede Hr. Professors
ærbødigste og pligtskyldigste tienere
Jens Bircherod.