Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jens Bircherod (1707-01-20)

BISKOP JENS BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON. Christiansand d. 20. Januarii A0 1707.

Trykt efter egh. original i AM. 1057 IX, 4to. Udskrift væsl. som foreg., med påtegning af A. M. »annammet 6. Novembris 1708«. — Stavangerbrevene tilbagefordres, med henvisning til brevet 13/10 1706. — Heraf i biskoppens kopibog summarisk indholdsangivelse. Længere fremme i kopibogen findes nedenaftrykte supplik om samme sag til kongen, dat. Christiansand 2. april 1707. Nogen besvarelse heraf kendes ikke, da Danske kancellis Norske brev-koncepter for 1698—1709 mangler.

Vellædle Hr. Professor Høyt-æstimerede ven,

Jeg hafde dend ære at tilskrifve dennem d. 13. Octobr. 1706, hvorpaa som jeg iche endnu hafver erlanget nogit svar, daa som ei paatvifler, at mit bref jo blef Høytærede Hr. Professor indhændiget, beder jeg tienstligen, at mig Hands gode svar maatte med første meddeelis. Bemeldte mit Brefs Indhold var denne, at som jeg bør hafve tilbørlig rigtighed for Stiftskisten efter SI. Biscop Stoud, at alle tilhørige documenter bør mig leveris, førend jeg kand gifve SI. Biscops Stouds Arfvinger og Frue Bispinden qvittering for Stiftskistens brefve og documenter. Jeg bad derfor tienstligen udi samme mit bref, at de Documenter og gamle Brefve, som Vellædle Hr. Professor hafver, og nu hafver haft i nogle aar tilhørende dette Stift efter Hands udgifne Revers, s. 66 som er 277 gamle Pergamentz Brefve, sampt 8 skrefne Pergaments Lapper annammede af hannem d. 29. Octobr. 1698, saa og 47 gamle Brefve annammede A0 1700 d. 25. Maji, maatte med første blifve leverede til mig, efterdi jeg nu iche længere kand eller tør lade det henstaae; hvilchet jeg og endnu hermed venligen ombeder, at jeg med foderligste dem maatte bekomme, thi med mindre jeg hafver kongl. allernaadigst befalning herom til befrielse for mig i fremtiden, maa de endelig efter saa lang tiids forløb leveris igien til Stiftskisten, at aldting kand bringis dermed i tilbørlig rigtighed; herpaa vil jeg med først post vente Hr. Professors gode behagelige svar. Og næst ald Guddommelig protections og eet glædelig nytaars forønskning med ald behagelig prosperitel stedse forblifver

Vellædle og Høytærede Hr. Professors
pligtærbødigste tienere
J. Bircherod.

Eftersom iblant Christiansands Stiftkistes brefve og tilhørende Documenter, som mig ere lefverede, safnes en tæmmelig stor Andeel gamble brefve, nemlig 277 gamble Pergaments brefve som till Archiv Secreterer og Professor Arnas Magnusen endeel ere leverede udi Bischop D. Hans Munches tid efter hands udgifne revers af den 29 Octobr. 1698 saa og 47 gamble brefve till hannem leverede udi sal. Bischop Mag. Lodvig Stouds tid efter hands revers af d. 25 May 1700, hvoraf herhos følger Allerunderdanigst Copie og som disse for saa lang tid siden udi mine formænds tid af Stiftskisten annammede brefve icke endnu till mig er blefven lefverede, endog jeg herom har tilschrevet min sl. Formand Bischop Mag. Lodvig Stouds Encke saa og bemelte Professor Arnas Magnusen, som fornemmes at være reyst till Island, og jeg ingenlunde tør understaae mig at lade dem forblifve længere fra Stiftskisten, heldst eftersom jeg finder ingen kongl. Allernaadigste ordre her ved Stiftskisten om deres extradering, foraarsages jeg derfor Allerunderdanigst at supplicere, at Eders kongl. Maytt. ville gifve Allernaadigst befaling till Prof. Arnas Magnusen, at hand uden længre Ophold strax schall lade levere ovenmeldte gamle brefve her till Christiansands Stiftskiste, paa det at den kand bringes i tilbørlig Bigtighed, og jeg i fremtiden derfor kand være angerløs. Den almægtigste Gud bevare altid og velsigne Eders kongl. Maytt. hvilcket udi allertroschyldigste devotion dagligen ønsches af Ed. k. M. allerunderd. J. Bircherod.