Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jens Bircherod (1708-06-01)

BISKOP JENS BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON. Christiansand d. 1. Junii An. 1708.

Trykt efter egenh. original i AM. 1057 IX, 4to. Med udskrift ».. Arnas Magnusen Kongl. Mayts. Archivario og Professor ..« og påtegning »Ved een Fornemme ven Monsr Christopher Vindekilde, som Gud ledsage og venligen ombedis, at dette bref maatte befodris til Hr. Professor Arnas Magnusen, som nu er udi Island, og vartis svar igien tilbage ved hiemreisen fra Island«. — Stavangerbrevenes udlevering kræves påny.

s. 67 Vellædle Hr. Professor Høyt-ærede ven.

Det skall aldtiid være mig een fornøyelig glæde at fornemme deris gode velstand, som jeg ønsker med ald behagelig prosperitet at continuere. Ellers eftersom jeg i langsommelig tiid hafver ventit Hr. Professors ankomst til Kiøbenhafn, og som fornemmis at hand endnu er udi Iisland, og der maaskee endnu nogen tiid forblifver efter dend mig fra Kiøbenhafn herom tilskrefne underretning, og som jeg nu slet iche længere kand bie med de Brefve og Documenter, som Hr. Professor for saa mang aars siden har bekommit af Christiansands Stiftkiste, daa er min venlige anmoding, at de med allerførste leilighed udi inde værende aar maatte mig blifve ved sicher leilighed tilsendt, som kand være med de Skibe, som komme i aar tilbage fra4 Iisland. Meget ugierne ville jeg gifve mig i proces med min Formand SI. Biscop Stouds Enche, som efter loven bør skaffe mig Stiftkistens Brefve i tilbørlig rigtighed, og som dend tiid nu længesiden er exspirerit, som Hr. Professor talede med mig om i Kiøbenhafn an. 1706 for Paaske; saa formoder jeg, at hand efter gode løfte lader mig dem uden nogen videre difficultet bekomme, at Stiftkistens Sager kand bringis i tilbørlig rigtighed, thi jeg vilde og nødig aarsagis at andrage det for Hands Mayestet, og jeg bør være sicher i fremtiden, at min Hustrue iche efter min død skulle lide fortræd. Herom vil jeg med første leilighed ervarte Vellædle Hr. Professors gode svar, og næst ald Guddommelig protections forønskning stedse forblifver

Vellædle og Høylærede Hr. Professors
tienstskyldigste tienere
J. Bircherod.