Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jens Bircherod (1709-05-10)

BISKOP JENS BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON. Christans. Bispegaard d. 10. May 1709.

Trykt efter egh. underskr. original i AM. 1057 IX, 4to. Jfr. kopi i biskoppens kopibog. Udskrift ».. Arnas Magnussen Philosophiae Professor .. og Kongl. Archiv Secreterer .. à Kiøbenhaufn«, med A. M.s påtegning »annammet fra Biscop Birckerods søn d. 11. Junii 1709«. — Besvarer A. M.s brev af 6/4 ang. Stavangerbrevene. Dette brev er blevet besvaret af A M. ved en gennem brev til broderen prof. Hans Bircherod sendt hilsen, hvorom nedenaftrykte, i AM. 1057 IX, 4to bevarede egh. uddrag oplyser.

Vellædle Hr. Professor Høitærede Ven og Vellyndere!

Hr. Professors Missive dat. 6. April er mig retteligen indhændiget, og till tienstlig giensvar communiceres. Anlangende de brefve og Documenter, som Hr. Professor hafver tilhørende Christiansands Stiftskiste, og fornemmes nu at være endeell i Kiøbenhaufn, endeell i Iisland, daa kand Jeg aldrig erindre mig, at Jeg A0 1706, den Gang Vellædle Hr. Professor talede med mig derom, gaf min permission till, at de motte tages till Iisland, thi det fick Jeg siden at viide, og derfor tilschref Jeg Hr. Professor næst forgangen Sommer 1708 i Iisland, at de maatte leveres tilbage; Og som Jeg nu fornemmer efter giorde Underretning i ofvenmelte bref, at endeell af samme Documenter ere endnu blefven tilbage i Iisland, og Hr. Professor lover med første Reise till Iisland at ville tage dem alle med sig derfra og hiem med sig till Kiøbenhaufn, at de derefter kand blifve Stiftskisten tilstillede; Daa vill Jeg efter deres gode begiering gierne gifve dilation till den tid, at Hr. Professor med første næst Guds bistand kommer hiem igien fra Iisland, till hvilcket deres gode løfte Jeg og forlader mig, og gierne er villig till at føie deres gode behag herudi, saavit mueligt kand være; Og det er best, det beroer med de brefve, som ere i Kiøbenhaufn, indtill de andre kommer fra Iisland, At de alle paa engang kand blifve lefverede samblede som det sig bør; Jeg tacker ellers schyldigst for hafte gode Umag og meddeelte Copie af de Original brefve om Halsne og Hiorteland, og det schall altid være mig en fornøielig glæde at fornemme Hr. Professors velgaaende og prosperitet og i fald høitærede Hr. Professor nu med første schulle reise till Iisland, vill Jeg ønsche dennem en lyckelig reise og tilbagekomst; Jeg vill og ønsche all lyckelig fremgang till det berømmelige verck Hr. Professor hafver under hænder angaaende Historiam Ecclesiasticam Norvegiæ, at vi ved saa braf og lærd en Mands gode flid, som er saa vell verseret udi vores gamble Antiqviteter og Historier kunde erlange engang heroin nogen s. 70 god Oplysning; Hvormed Jeg næst all Guddommelig protections forønschning stedze forblifver

Vellædle og Høitærede Hr. Professors
tienstschyldigste tiener
J. Bircherod.

Extract af mit bref til Professor Johannes Birckerod, de dato Skalholt 12. 7bris 1709.

Fremdeles hâr ieg en tienstydmyg bøn til Hr. Professor, nemlig, at naar han engang skriver hans høiærverdighed Hr. Biskop Birckerod udi Christianssand til, band da vilde formælde hannem min respect, og derhos, at de gamle breve som ieg haver til laans fra hannem, skal ieg tage med mig hiem ad aare efter aftale. Jeg skulde self skriftlig opvartet den gode mand. Men ieg hâr hænderne saa fulde indtil skibene ere borte, at ieg icke kand komme det af stæd. Haaber at ieg ved Hr. Professors intercession bliver der om undskyldet denne gang.