Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jens Bircherod (1712-04-29)

BISKOP JENS BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON. Christiansands Bispegaard d. 29, April 1712.

Trykt efter egh. underskr. original i AM. 1057 IX, 4to. Udskrift ».. Arnas Magnussen Professor Philosophise .. og Kongl. Archivarius .. à Schalholt .. ved en Ven, som Gud ledsage«, med A. M.s påtegning »annamet 2. Julii«. — Stavangerbrevenes tilbagesendelse imødeses. Nogle nyheder.

Velædle og Høitærede Hr. Professor!

For deres beærede og kierckomne bref mig sist tilschrevet fra Schalholt paa Iisland tacker Jeg schyldigst, og var mig hiertelig kiert deraf at fornemme Hr. Professors gode velstand, som Jeg ønscher fremdeeles med al selfbehagelig prosperitet at continuere, Jeg ønscher dennem og tillige en lyckelig tilbagekomst fra Iisland til Dannemarck, da Jeg tillige forhaaber efter gode løfte at faa efter Ankomsten til Kiøbenhaufn de documenter hid opsendt igien, som tilhører Stiftkisten her, og Hr. Professor meldede, at hand hafde hos sig paa Iisland. Ved denne gode occasion ved Monsr. Bram, som agter sig med første til Iisland, vilde Jeg icke manqvere at lade Hr. Professor vide, at Jeg Gud schee lof med min familie her lider vel. Nyt saa remarqvabel har Jeg intet at communicere. Hr. Estats Raad Vinding i Kiøbenhaufn er nylig død. Bischop Muus, som var i Ribe blef Bischop i Fyen efter Bischop Møllers død, og Hr. Ochsen Slots Prædikant i Kiøbenhaufn, blef Bischop igien i Ribe. Gud schee lof! alting er nu vel igien i Kiøbenhaufn, siden pesten i fior grasserede. Dersom Velædle Hr. Professor ved Retour-Reysen fra Iisland schulle arrivere her i Flecherøe-Hafn hos os, schulle være mig kiert at nyde den Ære af hans angenemme besøgelse. s. 71 De 10 eller 11 Islands Skibe, som kom i høst fra Island, og i vinter har lagt i Bergen, ventes nu ellers hid til Flecherøe med første, saasom 2 Convoyer gick herfra at hente dem, og de kommer herhid at convoyeris vidre herfra med flere Skibe ned til Dannemarck; Hvormed Jeg næst al Guddommelig protections forønschning stedze forbliver

Velædle og Høitærede Hr. Professors
tienstschyldigste tienere
J. Bircherod.