Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jens Bircherod (1718-10-07)

BISKOP JENS BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON. Christiansand d. 7. Oct. 1718.

Trykt efter biskoppens kopibog i Stiftsarkiverne i Kristiania. Overskrift »Til Assessor Arnas Magnusen«.

Eftersom det nu saalænge haver henstaaet med de MSta og gamle breve og documenter, som hr. Professor haver udi mine 2 Formænds sal. Bischop Munch og sal. Bischop Stouds tid bekommit, Christiansands Stiftskiste tilhørende, at de længesiden kunde have vaaret her igien leverede, som end ej er scheet og vi alle ere dødelige, og naar jeg ved døden afgick efter Guds behagelige villie, da kunde min kieriste om hun mig overlevede, derfor maaschee af min Successore i Embedet vorde in commoderit, fordi samme Documenter ej vare igien leverede til Stiftskisten; thi som jeg tilforn har ombedet Høitærede hr. Assessor, er min ærbødigste begiering end hermed, at de med forderligste maatte efter hans udgifne revers vorde igien leverede til mig til Stiftskistens giemme her, beder tienstlig om hans behagelig giensvar med 1ste at jeg derefter kunde tage tilbørlige mesures til min befrielse i fremtiden etc.

JB.