Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Thomas Broder Bircherod (1697-11-19)

PROFESSOR T B. BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON. Odense 19. Nov. 1697.

Efter orig. i AM. 453, folio. Udskrift ».. Monsr. Arnas Magnæus Professeur del’ Academie Royale de Copenhagen ..« Dend fromhed, som hand for min ringe og uværdige Tractat de Nummis Danorum antiqvis (trykt 1701 under titlen »Specimen antiqvæ rei monetariæ Danorum«) har fatted, og allerede, efter Hr. Dorschæi berettning, begyndt i verch at stelle ærkiender ieg med all ærbødig og skyldig tachsigelse, forsicrer at ieg skal søge alld dend occasie, som min ringe efne kand optenche til at lade min tachnemmelige eftertanche til siune. Saasom ieg derforre veed og kiender min ædie s. 72 Herris oprictighed og høflighed, understaar ieg mig til en videre Confidence med hannem at indlade. Forbeholder sig, efter afbenyttelse i bogtrykkeriet, de kobberplader, som med første agende post vil blive afsendt, da de foruden til dette specimen skal anvendes til et større efterfølgende værk, til hvilket han har betydelige samlinger. Beder om A. M.s bistand til forudbestilling på en del eksemplarer og til antagelse af en korrektør. »Skulle det og behage velædle Hr. Professor, da har ieg hos mig et descriptum af en gammel bog, paa dend samme Chronologie som hand til Leipzig lod udgaae, mens med nogen discrepantz, hvor af ieg troer begge deele kand have nogen opliusning, og extenderer dette sig til flere aar. Item, en anden Copie af en Chronologie paa danske sager paa samme maader indfatted. Item en Chronologie paa Roschild Capitels sager hvad intrader og Legata kand angaae foruden adskillige andre smaa sager, som ieg iche acter af dend værdi at ieg dem tør nefne«. Beder en underdanig hilsen overbragt gehejmeråd Moth »efter dend Credit, som ieg veed Monsr. der at have«. Vedlægger liste over 8 af ham påtænkte litterære arbejder, hvortil han i et brev til Moth har hentydet.

Thomas Broderus Bircherod.