Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Thomas Broder Bircherod (1698-03-30)

PROFESSOR T. B. BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON. Odense 30. marts 1698.

Efter orig. i AM. 439, folio. Jeg kand iche nochsom fuldtache hannem for sin umage med mine smaa sager at befordre, forobligerer mig i alle maader til redebond tienniste efter min ringe efne. Kobberpladerne følger først nu, da posterne ikke har villet medtage dem, og de tilligemed bogen overleveres nu til A. M. Beder A. M. gøre kontrakt med bogføreren »paa de maader hand til forne skreved haver«. — — »De Chronologier, som velædle Hr. Professor skriver om, skal blive oversendte med allerførste leylighed. Det Manuscript af Ælnotho var paa pergam. in 8., og sær gammelt, bleff laant mig af en ven fra Kiøbenhavn, som begiærte ieg iche ville lade mig merche hvor fra ieg hafde det: C. W. (sat sapienti). Jeg erindrer mig at have seet det samme exemplar til forne da ieg var paa Academiet, og discreperer det vel paa mange stæder fra codicibus impressis, mens dog saa at Textus alleniste kand emenderis, og Historien dog iche forbedris«. Gør rede for sine noter og kobberstik til Ælnothus. »Med allerførste post vil ieg oversende en liden fortegnelse paa andre smaa curieusiteter, saasom plenariis, Evangeliis antiqvo more gemmis et argento decoratis, Missalibus antiqvis Islandicis et Danicis, Sigillis æneis etc. hvor af ieg self en ringe deel haver, og resten hvor det findis skal berette, om Velædle Hr. Professor der til nogen behag kand have«.

Thomas Bircherod.