Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Iver Brinck (1699-08-05)

[PASTOR] I[VER] BRIN[C]K TIL ARNE MAGNUSSON. Windsor d. 5. augusti 1699.

Trykt efter orig, i AM. 453, folio. Den halvtrykte bog, som B. tilsender A.M., er utvivlsomt den af C. Worm i England forberedte udgave af Íslendingabók, sml. Werlauff, Biogr. Efterretn. om A. M., Nord. Tidsskr. for Oldk. (III, 124—25); Junii Lexicon er Fr. J. Glossarium quinque linguarum.

Monsieur.

Jeg beder om forladelse at ieg icke tilforne hâr skrevet hannem till; aarsagen hâr været at ieg hâr søgt at informere mig s. 83 om det beviste førend ieg vilde skrive, oc der till gavis ingen Leylighed, saa lenge som Parlementet sad oc kongen var hiemme. Nu siden Parlementet er proroguered, kongen udi Holland oc alle affaires sover, har ieg hafft tiid at giøre een tour till Oxford, hvor ieg hâr hørdt adtskilligt om voris ven, som var mig ukiert at høre; dend halv tryckte bog fick ieg med nøød et exemplar af, som ieg straxsen med Monsieur Scavenio, dend hand om een maaneds tiid maa vente udi Kiøbenhafn, under forseyling bortskickede oc paa liannem addresserede. Hand er vell saa good at lade voris felleds gode ven Monsr. Reitzer see samme bog. Derforuden talte ieg oc med een deel af Professorerne der ved Academiet andgaaende Junij Lexicon at lade udgaa, oc fornam nock at de vare villige till at encouragere dend som samme verck ville undertage. Endeligen aabnede ieg mig for Mr. Hudson, som hâr ladet Thucydidem udgaa, oc er min particulier gode ven; hand forsickrede mig at universitetet ey skulle vegre een Persohn 50 pund sterling om aaret oc siden en quantitet af exemplarerne. hand gav mig et anslag, at dersom Monsieur vill begynde een Correspondence med Dr. Hickes, som ieg har marquered udi dette hosføyede Catalogo, vilde hand Secondere hannem med vijdere recommendation till Universitetet. Jeg giorde hannem et tilbud at alle hans breve skall ved mig till Monsieur vorde befordret, saa at det intet skall koste hannem ey heller Monsieur om hand behager at acceptere samme Condition. Jeg var vell tilfreds at Monsieur oc ville holde een Correspondance med mig oc skrive mig eengang om ugen till, hvad nytt udi Kiøbenhavn passerer, oc skall hand finde udi mig een flittig Correspondent. Brevene kand ickun addresseris till Messieurs d’Hartoghe udi Hamburg, hand maa for Gud skyld ey lade sig mercke at hand har faaet det andet document fra mig. Jeg vill Ervarte med første hans gode betenckende. adieu! Je suis passionement Monsieur

Vôtre tres humble & tres obeissant servitr.
P. I. Brink.