Danmarks Breve

BREV TIL: Arne Magnusson FRA: Michael Bucher (1728-11-30)

M. BUCHER TIL ARNE MAGNUSSON. Bergen d. 30. Novembris 1728.

Trykt efter orig. i AM. 449, folio. Adr. ».. Arnas Magnæus Professor ved drt Kongl. Academie udi Kiöbenhavfnt.

Velædle og Høylærde! Herr Professor Arnas Magnæus!

Jeg har hvor vel u-bekiendt, dog af hoy fornødenhed dreven, taget mig dend ære, at tilsende eders Velædelhed et brev dateret d. 31. Augusti sidst leeden, angaaende at erholde et NotarialInstrument, om hvor langt Bergens byes udmarck sig stræcker, hvor om een bog kaldet Bircke Rætten eller Bye Loven (som eders Velædelhed efter berættning skulde have udi eye) skall handle. At ieg nu paa oven bemelte mit brev til dato icke haver erholdet noget svar, paaskylder ieg maaskee icke uden billighed dend siden d. 20. octob. Kiøbenhavfn overgaaede stoere og u-lykl. ilde brand, hvilcken dend allerhøyeste til alle indbyggeres glæde, formedelst sin u-begribelig naade og velsignelse vilde give opreisning till. Som nu og i saa tilfælde mit brev kunde gaaet udi glemme, og mig oven bemelte verck meget fornøden giøres, altsaa vilde herved udbede mig paa dette og det forrige deris goede gienmelde, med forsickring at hvis ieg udi min begiæring (hvor paa ieg til dato icke tvifler) skulde reusere, dette verck vil indfalde til Eders Velædelheds ævige gloire og deris navfn til u-dødelig ihukommelse her udi Norge! og skall dend mig herved beviisende gunst af mig aldrig forglemmes menn forpligte mig til een immervarende tacknemmelighed. Kunde dette mit forlangende holdis casché for dend sig nu udi Kiøbenhavfn oppeholdende borgemester her fra Bergen neml. Fasting, da skulde det være mig meget kiær, thi ieg veed hand ellers vilde giøre sig største u-mage at forhindre det, saasom hand er dend, der in hoc passu ickun lidet har regarderet paa hans Kongl. Maj. intresse, der i sin tiid nocksom skall befindes herunder at versere. Jeg udbeder mig indliggende brevs befordring, og lever med største respect.

Velædle og Høylærde Herr Professors
allerærbødigste tiener
Michael Bucher.