Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Andreas Bussæus (1707-05-25)

[A.] BUSSÆUS TIL [ARNE MAGNUSSON], København 25. maj 1707.

Trykt efter orig, i AM. 453, folio. Dat. »Hafn. raptim« etc.

Vel-ædle Hr. Professor,

Jeg er infmiment obligeret for dend helsen hand i Professor Reitzers brev til mig hâr aflagt. Hvad hand derudi hâr begierel, skal, saa vit skiee kand, fuldkommen efterkommes. Der ere 2de stycker af de msctis nesten udcopierede. Om Saxone Grammatico, som dend bogkremmer paa Uldfelds platz for 3de aar siden hâr hafft, kand jeg slet intet til visse referere, saasom hand her icke mere er at finde. Det blad af Curtio skal jeg altid erindre, om jeg mueligt kand det bekomme, saa og have agt paa det jeg kand vide hâm kand være til nogen plaisir, saasom jeg til min død forbliver

Vel-ædle Hr. Professors tienst-forbundne ven og tiener Bussæus.