Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: L. Bærtelsen (1702-07-04)

L. BÆRTELSEM TIL ARNE MAGNUSSON. Revets (»Rebetz«) krambod d. 4de July 1702.

Efter orig i AM. 447, folio. Adr. »Aurne Magnuson .. a Althinget«. Oversender et tingsvidne fra Ingjaldshol 10/8 1701 ang. havnens og indbyggernes tilstand og henviser særlig til 6. post, hvori klages over fremmede bådes fiskeri; da den herom af hans principaler indgivne memorial er af de deputerede for financerne henvist til kommissærerne, sendes kopi heraf. »Dend megett elendige slette fiskeriets tilstand som her i denne hafns destrigte er tilfalden udi indeværende aar, som ofuergaar alle andre forrige aaringer, foraarsager stor armod og fattigdomb hoß almuen her ved denne stæd, som huercken kand deris landskylder, eller huiß dennem er blefuet laanet til lifs ophold, betale, saa in summa att sige, mine Hr. Principaler lider megen skade, ett aar meere paafalder effter di forrige, saa jeg nu gandske med tomt skieb maa hiembßeygle, og derforuden, saa frembt denne hafns beßeygling lenger skal continuere, maa laane principalernis hidbragte capitaler til almuens conservation. Til betalingen sees liden apparantie hoß fleeste. Dette bedes ydmygst edle Hr. Professor vilde behage ved skibenes hiæmbßeygling til dett kongl. rentecammer at referere«. En fra kgl. majestæts bønder i distriktet indgiven supplik med tilhørende tingsvidne ang. deres armod og elendighed anbefales til kommissærernes rekommendation »thi jeg kand sandferdeligen med dennem testere, mange opholder sitt huuß med fiøretang til fortæring. Huorledis kand det da være mueligt, att di kand betale deris landskylder, besynderlig udi fisk, naar Gud dend ey af Søen giffuer«. Arnestappens ombudsholder Magnus Biørnson har ikke kunnet indlevere denne havns kontingent i tørfisk og frygter for suspension; beder A. M. tage ham i protektion, da han tilbyder at betale det resterende i penge. Havde håbet inden sin afrejse at se kommissærerne på selve stedet, anbefaler havnen til A. M.s protektion.

Edle Hr. Professors allerthiænisteskyldigste
væn og thiæner
L. Bærteisen.