Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: E. Deichmann (1718-02-28)

SCHOUTBYNACHT E. DEICHMANN TIL ARNE MAGNUSSON. København (Kiøbh.) 28. Febr. 1718.

Trykt efter orig. i AM. 452, folio. Udskrift til prof. »Arnas Magnus«. Til nærmere oplysning foreligger 1. Et brev fra D. til mad. Magnusen, dat. orlogsskibet Prins Friderich d. 9. octob. 1713, hvori han meddeler, at han uformodenlig må gå i søen, hvorfor han ikke kan komme til København for at klare sin skyldige husleje, beder sine sager leverede til denne hans tjæner, som vil flytte dem til hans fremtidige logement; ved sin tilbagekomst skal han klare for sig; hendes »kierriste« bedes hilset, 2. A. M.s regning over hvad D. er skyldig »for Logement i mit huus« fra påske 1712 til mikkelsdag 1713 (26+26 +26 rdl.), samt for stalden mikkelsdag 1712 til mikkelsd. 1713 (40 rdl.), i alt 118 rdl., hvortil kommer rente til 11/1 1718, 3. Den af A. M. udtagne stævning 24/2 1718, som ifg. egh. notits kostede 3 & 14 ß, foruden 2 rdl. til prokura-

Veledle Hr. Professor

Mig er udi disse dage blefuen till stilled een stefning, tagen af hannem imod mig, for dend resterende husleye ieg her dennem skyldig. Det giør mig hiertelig ont, min leilighed ikke haver væred saaledis, ieg effter skyldighed kunde hafue indfundet mig med betalningen, beder og at forsichre sig min caractaire ej er, gierne at giøre gield og ugierne at betale, ej heller at giøre meere gield end ieg kand betale, som een hver kand vidne med mig som kiender mig nermere, mens er det alleene disse thiders besværlige tillstand, som holder mig derfra, idet ieg og andre fleere ikke kand naae det vi haver tillgoede, Jeg kand forsichre min Hr. Professor at have giordt all flid for at faae saa mange penge samled ieg kunde betale hannem med, mens er det mig ej mueligt, hvorfore ieg er nøed till at bede hand vilde lade see dend goedhed for mig, at lade opheve dend imod mig tagene stefning, der imod ieg erbyder mig, at gifue hannem all forlangende forsichring eller assignation enten paa min gage eller priispenge, hvilke sidste ieg inden kort thid forvendter mig at schall blifue betalt, saa som allereede derpaa er udgifuen assignation till Cammer Her Gabel, ieg kand forsichre dem det er dend første gang ieg er blefuen stefned, oven skrefuene, er alt hvad nu er udi min magt at giøre for at contentere dennem, dersom ieg ikke udi dag hafde væred obligered at være udi Admiralitetet, hafde ieg sielf forretted dette, ieg for vendte (sål.) deris svar og om min begiering finder ingres, skall ieg naar det dennem sielf er beleiligt komme till hannem for at gifue fuldkommen fornøyelse imidle[r]thid er ieg

Veledle Hr. Professors
beredvilligste og skyldigste tiennere
E. Deichmann.