Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Ulrik Dose FRA: Arní Magnússon (1705-08-22)

[ARNE MAGNUSSON] TIL OVERSEKRETÆR [DOSE]. Garde paa Alftenæs d. 22. Aug. 1705.

Efter egh. uunderskr. koncept i AM. 438, folio. Takker for højstærende missive af 19. maj og et dermed følgende anker rødvin. Forklarer, hvorfor han, efter samtidig modtagen kgl. ordre til kommissærerne om at give deres betænkning ang. handelens ordning, har besluttet at rejse til København for personlig at forestille sagen — se herom Arne Magnusson, Embedsskrivelser nr. 50, hvor omtr. enslydende motivering er givet. Beder, at oversekretæren »alting til det beste udtyder og demonstrerer, at ieg derudi icke henseer s. 114 til noget andet end Hans Majestets formeente tieniste og landets gaun. Det er og øiensynligt, at denne reise icke kand bringe mig andet ind end ny fortræd, uroe og omkostning, og skal der icke lætteligen kunde optænkes nogen privat interesse, som ieg herved kunde søge, hvorud[ov]er ieg og forhaaber desto snarere at naa forladelse for hvis herudi kunde eragtes at vere forseet«.

Dette er det første bevarede brev fra A. M. til D„ men på en løs seddel i AM. 452, folio har A. M. noteret »skrifat til Dose 1702: at Müllers iardabækur eru ei riktugar. Ad de trafiquerende, Proprietarierne og øfrigheden her have uden tvil god deel aarsage i landets fattigdom«.