Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Ólafur Einarsson (1704-03-13)

SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Dirholumm i Myrdal d. 13. Martii Ano 1704.

Efter orig. i AM. 453, folio. Takker for udvist velvilje på sidste alting. 1. I anledning af 16. post i altingsbogen 1703 om, at klosterholderne skal afgive et fuldkomment register over alt inventarium, beklager han ikke at kunne opgive, hvor meget der følger hans halvdel af Thykkebæ kloster, men beder A. M. fremskaffe de nødvendige oplysninger fra broderen Isleiv, som har den anden halvdel i forlening. Dette kloster har i flere generationer været forlenet til medlemmer af samme slægt [de nævnes], og afleveringen har derfor været mindre nøjagtig. 2. Beder om A. M.s afgørelse af, om afgift kan kræves for fiskeri fra Dyrhólar. 3. Redegør for en uretfærdig mistanke, som Erlendur s. 140 Ásmundsson (sml. nr. 56) har pådraget sig om uretmæssig at have tilegnet sig en halv »hlut«, som tilkom en anden fisker. 4. Forespørger sig om opkrævningen af lagmandstold på storgårde med mange beboere. 5. Oversender til bedømmelse en afgørelse på herredstinget 1700 om sæterafgift m. m. til præstegården Heiði. 6. Imødegår en A. M. mundtlig forebragt klage fra bonden þorsteinn Sigurðsson, at O. E. uretmæssig skulde have forbudt ham at nedrive husene ved sin bortflytning fra kirkegården Steig, — han har ikke bevist sin ejendomsret til tømret; burde give 5 fiske til de fattige; skal sligt tillades »þaa maa synast skörenn ætli ad komast uppi bechinn«.

Olaffur Eynarz son.