Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Fielderup FRA: Arní Magnússon (1703-09-16)

[ARNE MAGNUSSON] TIL KØBMAND P. FIELDERUP. 16. sept. 1703.

Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 445, folio, hvortil A. M.s egh. overskrift »Til Mr. Peder Fielderup 1703 d. 16. 7 bris«. Om sagen mod T. C. (T. Konradsson) se Arne Magnusson, Embedsskrivelser s. 13 (§ 23).

I denne uge (ieg meener paa onsdag) skicker ieg nogen breve her fra som icke er end nu ferdige, og meener at faa dem bort med Monsieur. Skulle de komme for sidlig og i saa maade blive til bage i landet, da beder ieg at helse alle gode venner, i sær Monsr. Christian Poulsen, og sige hannem, at ieg og agtede med de samme breve at skrive hâm til, og avisere, at den gamle Thomas Conradsens sag blef min collegæ og mig saa vitløftig forebragt, paa landztinget, at vi icke tør der om skrive noget i bland de mangfoldige occupationer, som vi nu om sommertiden hâr at tænke paa. Der ere saa mange regninger, protester, singulariteter i den sag, at mand læt kunde forløbe sig, om mand i en hast skref noget der om til et stæd, hvor det skulle gielde. Jeg forsickrer mig om, at Monsr. Christian Poulsen er saa raisonnable, at hand icke fortryder paa, at vi seer os for, helst da vi forud seer, at voris relation om samme sag vil skaffe os forsvar i sin tid. I vinter hâr ieg sat mig for at tage alle documenterne for mig og examinere dennem nøje, og ad aare ufeilbailigen giøre en udførlig relation om sagen, som icke lætteligen (saa vit ieg mig nu kand besinde) kand udfalde uden til Christian Poulsens fornøjelse. Skulle og mine brefe treffe Monsieur, og ieg for en forhindrings skyld icke kunde faa stunder der til at føje en skrivelse til Monsr. Poulsen, da beder ieg ligeledis dette hannem at notificere til min undskyldning.